J-265-2021: Forskrift om forbud mot å fisket etter norsk vårgytende sild i territorialfarvannet ved Svalbard i 2022

Erstatter: J-221-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2022

Forskrift om forbud mot å fisket etter norsk vårgytende sild i territorialfarvannet ved Svalbard i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. desember 2021 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (Svalbardloven) § 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 16 og 59, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5.

  § 1. Virkeområde

  Forskriften gjelder for fiske i territorialfarvannet ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2. Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

  § 3. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 4. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til Svalbardloven § 4 og havressurslova § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 5. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2022 og gjelder til og med 31.desember 2022.

  ------------------

  HØ/EW