J-261-2022: Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2023

Erstatter: J-228-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. desember 2022 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

  § 3 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 4 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter økonomiske soneloven § 8 og § 9 og havressurslova § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023.

  -------------------

  HØ/EW