J-258-2022: Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2023

Gyldig fra: 01.01.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 9. desember 2022 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 6. juni 2008 nr. 37 § 11, 12, 16 og 42, jf. forskrift om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske 16. oktober 2001 nr 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske etter rognkjeks

  - i Nordland, Troms og Finnmark vest for 26°Ø etter 20. juni.

  - i Finnmark øst for 26°Ø etter 5. juli.

  Grensen ved 26°Ø trekkes slik at den samsvarer med statistikkområde 03.

  § 2 Fangstperiode og maksimalkvote i Nordland, Troms og Finnmark
   

  I fangstperioden kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande et kvantum rognkjeks tilsvarende 7 500 kilo utilvirket rognkjeksrogn.

  Ved landing av selvtilvirket rogn er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 kg tilvirket rogn avregnes som 1,2 kg av kvoten.

  § 3 Kvoteutnyttelse
   

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret.

  Dersom fartøyeier i åpen gruppe skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og levert fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting flere ganger i løpet av kvoteåret, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet ledd.

  § 4 Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket fra et annet fartøy.

  § 5 Bemyndigelse
   

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 6 Straff
   

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller gitt i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse
   

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023.

  -------------------

  MKRB/EW