J-257-2022: Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i NEAFC reguleringsområde i 2023

Erstatter: J-229-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i NEAFC reguleringsområde i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 6. desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 15 og 16 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud
   

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande følgende arter i NEAFC reguleringsområde i 2023:

  1. Argentines (Argentina spp)
  2. Ålekvabbe (Zoarces viviparus)
  3. Skjellbrosme (Phycis blennoides)
  4. Bairds’s smoothhead (Alepocephalus bairdii)
  5. Risso’s smoothhead (Alepocephalus rostratus)
  6. Blå antimora (Antimora rostrata)
  7. Dolkfisk (Aphanopus carbo)
  8. Vassild (Argentina silus)
  9. Beryx (Beryx spp.)
  10. Brosme (Brosme brosme)
  11. Dypvanns rød-krabbe (Chacon (Geyron) affinis)
  12. Havål (Conger conger)
  13. Svart (dypvanns) kardinalfisk (Epigonus telescopus)
  14. Blåkjeft (Helicolenus dactylopterus)
  15. Silver roughy (pink) (Hoplostethus mediterraneus)
  16. Reimfisk (slirefisk)(Lepidopus caudatus)
  17. Ulvefisk (Lycodes esmarkii)
  18. Blålange (Molva dypterigia)
  19. Lange (Molva molva)
  20. Mora (Mora moro)
  21. Flekkpagell (Pagellus bogaraveo)
  22. Forkbeards/Skjellbrosme (Phycis spp)
  23. Vrakfisk (Polyprion americanus)
  24. Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)
  25. Lusuer (Sebastes viviparus)
  26. Skolestfamilien (Macrouridae)
  27. Orange roughy (Hoplostethus atlanticus)
  28. Spiny scorpionfish (Trachyscorpia cristulata).
  29. Straightnose rabbitfish (Rhinochimaera atlantica)
  30. Blåvinget havmus (Hydrolagus mirabilis)
  31. Havmus (Chimaera monstrosa)
  32. Rundskate (Raja fyllae)
  33. Isskate (Raja hyperborea)
  34. Svartskate (Raja nidarosienus)
  35. Iceland catshark (Apristuris spp.)
  36. Gulper shark (Centrophorus granulosus)
  37. Brunhå (Centrophorus squamosus)
  38. Islandshå (Centroscyllium fabricii)
  39. Dypvannshå (Centroscymnus coelolepis)
  40. Bunnhå (Centroscymnus crepidater)
  41. Frilled shark (Chlamydoselachus anguineus)
  42. Spansk håkjerring (Dalatias licha)
  43. Gråhå (Deania calceus)
  44. Stor svarthå (Etmopterus princeps)
  45. Svarthå (Etmopterus spinax)
  46. Hågjel (Galeus melastomus)
  47. Mouse catshark (Galeus murinus)
  48. Lantern sharks (Etmopterus spp)
  49. Kamtann hai (Hexanchus griseus)
  50. Tornhå (Oxynotus paradoxus)
  51. Knifetooth dogfish (Scymnodon ringens)
  52. Håkjerring (Somniosus microcephalus)

  § 2 Adgang til å fiske visse arter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske i NEAFC reguleringsområde etter artene i § 1 nr. 1 – 26 og 28.

  § 3 Forbud mot å fiske med bunnredskap
   

  Det er ikke tillatt å fiske med bunnredskap (bunntrål, bunnline og bunngarn) i perioden 15. februar til 15. april innenfor et område avgrenset av følgende posisjoner:

  1. 60°58’76 N – 27°27’32 W
  2. 60°56’02 N – 27°31’16 W
  3. 60°59’76 N – 27°43’48 W
  4. 61°03’00 N – 27°39’41 W

  § 4 Garnforbud
   

  Det er forbudt å sette garn dypere enn 200 meter.

  § 5 Utkastforbud
   

  Det er ikke tillatt å kaste ut fisk nevnt i § 1 som er død eller døende.

  § 6 Bifangst av hai
   

  Dersom det tas hai som bifangst i andre fiskerier, skal disse søkes levende gjenutsatt.

  § 7 Straff
   

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 8 Ikrafttredelse
   

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023.

  --------------

  HØ/EW