Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-249-2022: Delegering av myndighet etter havressurslova til Fiskeridirektoratet

Erstatter: J-77-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2022

Endring: Delegering av myndighet etter havressurslova til Fiskeridirektoratets regionkontor

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 31. oktober 2022 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 4, 6, 7, 9, 11 og § 18, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 8a, 22 og 68.

   

  I

  I vedtak 16. mai 2017 nr. 608 om delegering av myndighet etter havressurslova til Fiskeridirektoratets regionkontor gjøres følgende endringer:

  Romertall I (endret) skal lyde:

  Departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av havressurslova § 22 annet ledd annet punktum delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  II

  Vedtaket trer i kraft 1. november 2022.

  Vedtaket lyder etter dette:

  --------------------------

  Delegering av myndighet etter havressurslova til Fiskeridirektoratet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. mai 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 22 annet ledd annet punktum.

  I

  Departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av havressurslova § 22 annet ledd annet punktum delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektorates klageinstans er klageinstans.

  II

  Delegeringen trer i kraft straks.

  ----------------------

  KS/EW