Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-248-2022: Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet etter deltakerloven

Erstatter: J-4-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2022

Vedtak om endring av Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 31. oktober 2022 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 4, 6, 7, 9, 11 og § 18, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 8a, 22 og 68.

   

  I

  I vedtak 17. juni 2005 nr. 607 om delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven gjøres følgende endringer:

  Vedtakets navn (endret) skal lyde:

  Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet etter deltakerloven.

  Romertall I nr. 1 (endret) skal lyde:

  Myndigheten etter § 4 første ledd til å treffe vedtak om ervervstillatelse delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  Myndigheten til å avgjøre søknader om dispensasjon fra bostedskravet for fartøyførere etter § 5a første ledd delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  Romertall I nr. 3 (endret) skal lyde:

  Myndigheten etter § 7 andre ledd tredje punktum til å tildele gjenværende ektefelle i uskiftet bo en tidsubegrenset ervervstillatelse delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  Romertall I nr. 4 (endret) skal lyde:

  Myndigheten etter § 9 til å gi samtykke til eierendring i selskap eller sammenslutning som eier fiskefartøy delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon. Delegeringen forutsetter at samtykket til eierendringen ikke avhenger av at det blir gitt dispensasjon i medhold av § 6 tredje ledd.

  Delegeringen omfatter også myndighet til å godkjenne eierendringer i foretak som er gitt dispensasjon, dersom eierendringen ikke medfører at en eier får kontroll over mer enn 50% av foretaket. Dersom eiersammensetningen er slik at en eier vurderes å oppnå kontroll med en mindre andel enn 50%, skal søknaden likevel oversendes departementet for behandling.

  Romertall I nr. 5 (endret) skal lyde:

  Myndigheten etter § 11 til å tilbakekalle ervervstillatelse delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  Romertall I nr. 6 (endret) skal lyde:

  Myndigheten etter § 18 andre ledd, jf. § 11 til å tilbakekalle en spesiell tillatelse, delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  Romertall I nr. 7 og nr. 8 oppheves.

  II

  Vedtaket trer i kraft 1. november 2022.

  Vedtaket lyder etter dette:

  Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet etter deltakerloven

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. juni 2005 nr. 607 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 4, § 5a, § 6 tredje ledd, § 7 andre ledd, § 9, § 11 andre ledd og § 18 andre ledd.

  I

  Departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) delegeres som følger:

  1.

  Myndigheten etter § 4 første ledd til å treffe vedtak om ervervstillatelse delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  Myndigheten til å avgjøre søknader om dispensasjon fra bostedskravet for fartøyførere etter § 5a første ledd delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  2.

  Myndigheten etter § 6 tredje ledd til å gi dispensasjon fra aktivitetskravet, når det dreier seg om utskiftning av et fartøy som samme eier tidligere er gitt ervervstillatelse for, delegeres til Fiskeridirektoratet.

  3.

  .

  Myndigheten etter § 7 andre ledd tredje punktum til å tildele gjenværende ektefelle i uskiftet bo en tidsubegrenset ervervstillatelse delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  4.

  Myndigheten etter § 9 til å gi samtykke til eierendring i selskap eller sammenslutning som eier fiskefartøy delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon. Delegeringen forutsetter at samtykket til eierendringen ikke avhenger av at det blir gitt dispensasjon i medhold av § 6 tredje ledd.

  Delegeringen omfatter også myndighet til å godkjenne eierendringer i foretak som er gitt dispensasjon, dersom eierendringen ikke medfører at en eier får kontroll over mer enn 50% av foretaket. Dersom eiersammensetningen er slik at en eier vurderes å oppnå kontroll med en mindre andel enn 50%, skal søknaden likevel oversendes departementet for behandling.

  5.

  Myndigheten etter § 11 til å tilbakekalle ervervstillatelse delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  6.

  Myndigheten etter § 18 andre ledd, jf. § 11 til å tilbakekalle en spesiell tillatelse, delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  II

  Delegeringene gjelder fra 1. juli 2005.

  ”””””””””””””””””””””

  KS/EW