Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-247-2022: Vedtak om delegering av myndighet i forbindelse med omorganiseringen av Fiskeridirektoratet

Gyldig fra: 01.11.2022

Vedtak om delegering av myndighet i forbindelse med omorganiseringen av Fiskeridirektoratet

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 31. oktober 2022 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 4, 6, 7, 9, 11 og § 18, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 8a, 22 og 68.

  I

  Vedtak 28. februar 2003 nr. 258 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor etter lov om saltvannsfiske m.v. § 2 og § 11 oppheves.

  II

  I vedtak 17. juni 2005 nr. 607 om delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven gjøres følgende endringer:

  Vedtakets navn (endret) skal lyde:

  Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet etter deltakerloven.

  Romertall I nr. 1 (endret) skal lyde:

  Myndigheten etter § 4 første ledd til å treffe vedtak om ervervstillatelse delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  Myndigheten til å avgjøre søknader om dispensasjon fra bostedskravet for fartøyførere etter § 5a første ledd delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  Romertall I nr. 3 (endret) skal lyde:

  Myndigheten etter § 7 andre ledd tredje punktum til å tildele gjenværende ektefelle i uskiftet bo en tidsubegrenset ervervstillatelse delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  Romertall I nr. 4 (endret) skal lyde:

  Myndigheten etter § 9 til å gi samtykke til eierendring i selskap eller sammenslutning som eier fiskefartøy delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon. Delegeringen forutsetter at samtykket til eierendringen ikke avhenger av at det blir gitt dispensasjon i medhold av § 6 tredje ledd.

  Delegeringen omfatter også myndighet til å godkjenne eierendringer i foretak som er gitt dispensasjon, dersom eierendringen ikke medfører at en eier får kontroll over mer enn 50% av foretaket. Dersom eiersammensetningen er slik at en eier vurderes å oppnå kontroll med en mindre andel enn 50%, skal søknaden likevel oversendes departementet for behandling.

  Romertall I nr. 5 (endret) skal lyde:

  Myndigheten etter § 11 til å tilbakekalle ervervstillatelse delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  Romertall I nr. 6 (endret) skal lyde:

  Myndigheten etter § 18 andre ledd, jf. § 11 til å tilbakekalle en spesiell tillatelse, delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans. Departementet er likevel klageinstans dersom vedtaket gjelder en tillatelsesgruppe der departementet er klageinstans etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) eller etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

  Romertall I nr. 7 og nr. 8 oppheves.

  III

  I vedtak 16. mai 2017 nr. 608 om delegering av myndighet etter havressurslova til Fiskeridirektoratets regionkontor gjøres følgende endringer:

  Romertall I (endret) skal lyde:

  Departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av havressurslova § 22 annet ledd annet punktum delegeres til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  IV

  Vedtaket trer i kraft 1. november 2022.

  --------------------------------

  KS/EW