J-24-2023: Forskrift om regulering av fartøy som fører britisk flagg i Norges økonomiske sone

Erstatter: J-285-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.01.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fartøy som fører britisk flagg i Norges økonomiske sone

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. februar 2023 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. delegeringsvedtak 17. desember 1976 nr. 15 og forskrift 20. desember 2022 nr. 2343 om regulering av fartøy som fører britisk flagg i Norges økonomiske sone § 10

  I

  I forskrift 20. desember 2022 nr. 2343 om regulering av fartøy som fører britisk flagg i Norges økonomiske sone gjøres følgende endringer:

  Tittelen skal lyde:

  Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører britisk flagg i Norges økonomiske sone i 2023

  § 7 første ledd skal lyde:

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører britisk flagg adgang til å fiske 30 000 tonn av Storbritannias bunnfiskkvoter i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------------------

  Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører britisk flagg i Norges økonomiske sone i 2023

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2022 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, jf. delegeringsvedtak 17. desember 1976 nr. 15.

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører britisk flagg i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  § 2 Kvoter nord for 62° N

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører britisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  1. 750 tonn torsk
  2. 120 tonn andre arter som bifangst, herunder bifangst av uer og blåkveite jf. §§ 4 og 5. Denne kvoten kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk.

  § 3 Soneadgang ved fisket etter norsk vårgytende sild
   

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører britisk flagg adgang til å fiske 20 000 tonn av Storbritannias kvote av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  § 4 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 5 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % bifangst av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

  Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62° N

  § 6 Kvoter sør for 62° N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører britisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak:

  1. 1 075 tonn breiflabb
  2.      20 tonn blålange
  3.      25  tonn lysing
  4.      25  tonn hvitting

  § 7 Soneadgang ved fiske etter bunnfisk

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører britisk flagg adgang til å fiske 30 000 tonn av Storbritannias bunnfiskkvoter i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak.

  Soneadgangen gitt i første ledd omfatter ikke fiske etter pelagiske arter (sild, makrell, hestmakrell mv.), arter som landes til industriformål (kolmule, øyepål, tobis mv.), hai (pigghå mv.) skalldyr (krabber, reker, sjøkreps mv.) eller andre bunnorganismer (sjøpølser mv.).

  § 8 Dokumentasjon av kvotegrunnlag

  Fartøy omfattet av forskriften skal ved fiske i Norges økonomiske sone sør for 62° N skifte fiskefelt dersom det ikke foreligger dokumentert kvotegrunnlag for den enkelte fangst og forventet fangst på samme fiskefelt. Feltskifte er ikke påkrevd ved mindre kvanta uunngåelig bifangst.

  Kravet om dokumentert kvotegrunnlag anses oppfylt dersom følgende opplysninger fremgår:

  1. Fartøyets navn, radiokallesignal og annet identitetsmerke;
  2. Dokumentutsteders navn, organisasjonsnummer og annen kontaktinformasjon;
  3. Angivelse av fartøyets gjenværende kvoter fordelt etter art og område.

  Kapittel 4. Fellesbestemmelser

  § 9 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 10 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvotene eller soneadgangene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 11 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 12 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023.

  -------------------------

  HØ/EW