Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-239-2022: Forskrift om skyteprøve ved fangst av vågehval

Gyldig fra: 19.10.2022

Forskrift om skyteprøve ved fangst av vågehval

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. oktober 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 15, 16 og 18, og forskrift 1. april 2022 nr. 511 om utøvelse av fangst av vågehval §§ 5,10 og 11.

  § 1 Formål

  Formålet med forskriften er å sikre teoretisk og praktisk opplæring for å utøve dyrevelferdsmessig forsvarlig avliving av vågehval.

  § 2 Virkeområde

  Forskriften gjelder for all fangst av vågehval fra norsk fartøy.

  § 3 Krav til opplæring

  Skipper på fartøy som har tillatelse til å delta i fangst av vågehval og den som skal skyte vågehval må gjennomgå teoretisk og praktisk opplæring. Skytter må i tillegg årlig avlegge skyteprøve med harpunkanon og rifle.

  § 4 Krav til skyteprøve med harpunkanon

  Skyteprøve med harpunkanon skal avlegges på følgende måte:

  Det skal avlegges tre skudd hvor avstand til blinken skal være 30 meter for to skudd og 40 meter for ett skudd. Alle skuddene må treffe angitt målområde. Ved bomskudd må hele prøven avlegges på nytt. Blinken består av en ring med diameter 80 cm med to flottører festet til ringen slik at den flyter med halve ringen over vannet.

  Prøven kan årlig avlegges maksimalt tre ganger.

  § 5 Krav til skyteprøve med rifle

  Skyteprøven skal avlegges med samme våpen og type ammunisjon som skal benyttes under fangsten.

  Skyteprøven skal avlegges på følgende måte:

  Det skal avlegges fem skudd stående uten anlegg mot en blink på 20 cm i diameter (C-20) med skuddavstand 30 m hvor alle skuddene skal være treff. Dersom ett av skuddene treffer utenfor blinken, må hele prøven (fem skudd) avlegges på nytt.

  Det er ingen begrensinger på antall forsøk.

  § 6 Ansvar for opplæring og godkjenning

  Fiskeridirektoratet er ansvarlig for tilrettelegging, gjennomføring og godkjenning av skyteprøve med harpunkanon.

  Skyteprøve med rifle skal avlegges på godkjent skytebane med autorisert skyteleder.

  Det skal utstedes dokumentasjon på oppfylte kompetansekrav.

  § 7 Straff
   

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8 Ikrafttredelse
   

  Forskriften trer i kraft straks.

  -----------------

  HY/EW