J-239-2021: Forskrift om bytte av vassildkvote for årene 2022 og 2023 for fartøy med vassildtråltillatelse

Gyldig fra: 01.01.2022

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om bytte av vassildkvote for årene 2022 og 2023 for fartøy med vassildtråltillatelse

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14 desember 2021 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gir to fartøy med vassildtråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-24 adgang til å inngå en avtale om bytte av vassildkvote for årene 2022 og 2023.

  § 2 Vilkår for kvotebytte

  Kvotebytteordningen gjelder bare mellom fartøy med vassildtråltillatelse som begge har fisket og landet minimum 100 tonn vassild i ett av de tre siste årene. Kvotebyttet må gjelde hele kvoteårets kvote.

  Det er et vilkår for kvotebytte at begge fartøyeierne har gitt bindende og signert melding til Norges Råfisklag med kopi til Fiskeridirektoratet før det fiskes. Meldingen skal bindende angi fartøynavn, fiskerimerke, kjennesignal og  identitetsnummeret til fartøyets vassildtråltillatelse. Det skal også oppgis hvilket fartøy som skal fiske på egen og det andre fartøyets tillatelse i 2022 og hvilket av disse fartøyene som skal fiske på egen og det andre fartøyets tillatelse  i 2023. Ved utskifting av fartøy skal det gis ny melding til Råfisklaget.

  § 3 Virkning av kvotebytte

  Et kvotebytte mellom to fartøy som er lovlig innmeldt etter § 2 gir det ene fartøyet rett til å fiske vassildkvoten etter egen og det andre fartøyets tillatelse i 2022. Fartøyet som avgir vassildkvoten på egen tillatelse i 2022 gis rett til å fiske vassildkvoten etter egen og det andre fartøyets tillatelse i 2023. Det er ikke adgang til å fiske med det samme fartøyet begge årene.

  Det er ikke adgang for et fartøy til å fiske på kvote som er byttet bort. Det er heller ikke adgang til å føre tilbake kvote som er byttet bort.

  Ved utskifting eller salg av fartøy for fortsatt drift, følger adgangen til å fiske vassildtråltillatelsen som er innmeldt etter § 2.

  Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det er tildelt leiefartøytillatelse etter konsesjonsforskriften § 1-7 for fiske i medhold av relevant tillatelse.

  § 4 Melding om fartøyendring

  Fartøyeier skal sende melding til Norges Råfisklag om utskifting eller salg av fartøy som inngår i kvotebytte. Det skal også sendes melding ved bruk av leiefartøy.

  § 5 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2022 og varer til 31. desember 2023.

  ---------------

  NWA/EW