J-232-2020: Forskrift om innkreving av avgift til fiskeriforskning og overvåkning (fiskeriforskningsavgiften)

Gyldig fra: 21.12.2020

Forskrift om innkreving av avgift til fiskeriforskning og overvåkning (fiskeriforskningsavgiften)

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- fiskeridepartementet) 17. desember 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 55.

  § 1 Formål

  Denne forskrift har til formål å legge forholdene til rette for korrekt innkreving av en avgift til fiskeriforskning og overvåkning (fiskeriforskningsavgiften) som skal dekke deler av kostnadene ved å skaffe nødvendig kunnskapsgrunnlag for fiskeriforvaltningen. Avgiften skal tilfalle staten.

  § 2 Avgiftsgrunnlag og avgiftsplikt

  Det skal betales fiskeriforskningsavgift av brutto fangstverdi for all fangst av norske fartøy som til enhver tid er omfattet av salgslagenes enerett til førstehåndsomsetning etter fiskesalgslagsloven. Fiskers avgiftsplikt gjelder også når fangst leveres i utlandet, og når fisker selv overtar fangsten.

  Avgift for fiskeriforskning og overvåkning betales med den sats som er vedtatt av Stortinget ved behandlingen av det årlige statsbudsjettet. Avgiftssatsen kunngjøres på samme måte som andre statlige avgifter og også av salgslagene.

  Skyldig avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

  § 3 Innkreving av avgift

  Fiskeriforskningsavgiften innkreves av salgslagene, og trekkes fra fangstoppgjøret før utbetaling til fisker. Det skal fremkomme av oppgjøret hvilket avgiftsgrunnlag som er benyttet, og hvor mye avgiften utgjør.

  Beregningsgrunnlag er brutto fangstverdi fratrukket lagsavgift.

  Den som leverer og den som mottar fangst har plikt til å gi de opplysninger som er nødvendige for at salgslagene skal kunne beregne avgiften.

  Salgslagenes kostnader knyttet til innkreving og videresending av avgiftsmidlene skal dekkes av de innkrevde avgiftsmidlene.

  § 4 Terminoppgaver og oppgjør til Fiskeridirektoratet

  Salgslagene skal av eget tiltak beregne avgiften for hver oppgjørsperiode, gi terminoppgave over beregningen til Fiskeridirektoratet og innbetale avgiften til de tider som er fastsatt her i forskriften.

  Terminoppgaven gis på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet, og skal være undertegnet av salgslaget.

  § 5 Forfall, renter mv.

  Oppgjørsperiodene og forfallstidspunktet for periodene er:

  januar–februar

  25. mars

  mars–april

  25. mai

  mai–juni

  31. august

  juli–august

  25. september

  september–oktober

  25. november

  november–desember

  25. januar.

  Når avgiften forfaller til betaling på lørdag eller helligdag utskytes forfallstidspunktet til nærmeste påfølgende hverdag.

  Ved for sen innbetaling av avgift beregnes forsinkelsesrente fra forfallstidspunktet for avgiftskravet og fram til betaling skjer. Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 2 andre ledd gjelder tilsvarende.

  § 6 Kontroll av salgslagene og den avgiftspliktige

  Ved for sen innbetaling av avgift beregnes forsinkelsesrente fra forfallstidspunktet for avgiftskravet og fram til betaling skjer. Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 2 andre ledd gjelder tilsvarende.

  Fiskeridirektoratet skal føre kontroll med at salgslagene sender terminoppgaver og foretar innbetalinger i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt. Fiskeridirektoratet kan foreta bokettersyn hos den som foretar oppgjør av avgiften og kan kreve framlagt terminoppgaver, regnskapsmateriale og andre dokumenter som har betydning for kontrollen.

  § 7 Utlegg

  Skyldig avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2014.

  -------------------

  TM/EW