J-231-2022: Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk

Erstatter: J-54-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2022

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 31. oktober 2022 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 4, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 3, 9, 12, 14, 17, 18, 21, 28 og 29, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, jf. forskrift 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser (havressurslova) §§ 5, 12, 13, 16, 22, 36, 39-41, 43, 48, 54, 58, 59, 68, jf. forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 15 og forskrift 12. mars 2010 nr. 390 om inndraging av fangst og bruk av inndregne midlar § 7, og lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) §§ 17-19.

  I

  I forskrift 25. mars 2019 nr. 321 om forbud mot fiske i gytefelt for torsk gjøres følgende endringer:

  § 2 første ledd første punktum skal lyde:

  For å legge til rette for videreføring av kaisalg som omsetningsform i Oslo kan Fiskeridirektoratet gi én (1) dispensasjon for fiske med garn i Indre Oslofjord gytefelt.

  § 2 andre ledd skal lyde:

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratet.

  II

  Denne forskrift trer i kraft 1. november 2022.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------------

  Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. mars 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 22:

  § 1. Forbud mot fiske

  Fra og med 1. januar til og med 30. april er alt fiske forbudt i følgende gytefelt for torsk:

  Navn på

  gytefelt

  Beskrivelse

  Punkt

  Posisjon

  Indre Oslofjord

  Sjøområdet grenset av tre linjer.

  I sør er det en linje fra Rødtangodden neset punkt 1 til Elle Lykt (sjømerket nr 019000) punkt 2.

  Grenset i nord av en linje fra Konglungen bru (vegref 0220 Pv1307) punkt 3 nordøst til Store Ostsundet rød stake (navigasjon id 200415) punkt 4 og videre til Langodden punkt 5.

  Grensen i øst er en linje fra nordligste punkt på Nesoddtangen punkt 6 øst mot særligste punkt på Malmøya punkt 7. Linjen slutter på Ormsund bru (vegref 0301 Kv20148) punkt 8.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  59° 38.468'

  59° 38.432'

  59° 50.354'

  59° 52.085'

  59° 52.886'

  59° 52.256'

  59° 51.677'

  59° 52.774'

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  10° 36.388'

  10  38.222'

  10° 30.643'

  10° 33.209'

  10° 35.768'

  10° 39.432'

  10° 45.077'

  10° 45.896'

  Mossesundet

  Hele sjøområdet avgrenset i nord av en linje fra Bevøysundet punkt 1, østover til Saueholmene (sjømerke nr 018600), punkt 2 og videre rett øst mot land, punkt 3.

  Avgrenset i sør på brua (vegref 0100 Fv313) i Moss sentrum fra punkt 4 til 5.

  1

  2

  3

  4

  5

  N

  N

  N

  N

  N

  59° 30.664’

  59° 30.681’

  59° 30.681’

  59 °26.025’

  59° 26.029’

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  10° 38.874’

  10° 40.230’

  10° 40.754’

  10°39.109’

  10° 39.191’

  Frebergsvik

  Hele sjøområdet i Frebergsvik avgrenset av rett linje fra kommunegrense Horton og Re på vestside, punkt 1, til Katterenna, punkt 2.

  1

  2

  N

  N

  59° 26.872’

  59° 26.872’

  Ø

  Ø

  10° 22.372’

  10° 23.784’

  Sletter-

  hausen

  Sjøområdet innenfor en linje fra sørligste punkt på Stangerholmen, punkt 1, videre nordvest til sørligste punkt på Søndre Sletter punkt 2. Så videre nordover mot høyeste punkt på Store Slette, punkt 3, og videre til land på Engholmen

  punkt 4.

  Derfra videre østover til Åventangen punkt 5, og sørover til land på Skjeløykollen punkt 6.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  59° 16.032’

  59° 16.615’

  59° 18.151’

  59° 18.232’

  59° 18.255’

  59° 16.907’

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  10° 43.603’

  10° 40.486’

  10° 40.207’

  10° 41.187’

  10° 43.379’

  10° 43.904’

  Hvaler – Torgautgrunnen, Flyndregrunnen, Løperen, Singlefjorden

  Sjøområdet avgrenset av linje fra høyeste punktet på Flatskjæra, punkt 1, videre på Øyenkilen punkt 2. Så sørøstover mot Råjolmflua (sjømerke nr 02531M) punkt 3, østover på Ramsøyknubben punkt 4 og videre mot Grasdal punkt 5.

  Videre sørover til Svinesundsbrua (vegref 0100 Ev6) punkt 6, over brua til grunnlinjen punkt 7, langs grunnlinjen gjennom knekkpunktene 8 og 9 til punkt 10.

  Så sørvest mot Holmlungen lykt (sjømerke nr 00500), punkt 11, nordost til Nordbåene punkt 12 og tilbake til punkt 1.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  59° 09.560’

  59° 10.132’

  59° 09.029’

  59° 08.652’

  59° 09,772’

  59° 05.717’

  59° 05.663’

  59° 05.257’

  59° 04.754’

  59° 03.785’

  59° 00.942’

  59° 06.212’

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  10° 48.746’

  10° 51.156’

  10° 52.951’

  11° 00.494’

  11° 10,627’

  11° 15.094’

  11° 15.111’

  11° 13.504’

  11° 09.225’

  11° 08.658’

  11° 01.458’

  10° 49.222’

  Fossing-fjorden

  Området avgrenset i vest av linje fra Valsund punkt 1 til Bjønnesputt punkt 2.

  Grensen i sørøst er en linje fra Langøygavlen punkt 3, til sørligste punkt på Vågøy punkt 4, og videre over Vågøyfjorden mot til sørligste punkt på Eksetangen, punkt 5.

  1

  2

  3

  4

  5

  N

  N

  N

  N N

  58° 55.044’

  58° 54.939’

  58° 54.465’

  58° 55.176’ 58° 55.502’

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  9° 28,883’

  9° 30.051’

  9° 33.161’

  9° 34.550’

  9° 34.819’

  Skåtøysund

  Området avgrenset i ost av linje fra Bærø Gulodden brygge punkt 1, sørvest til Kragerø havnfyr (sjømerke nr 053800) punkt 2, sørover til Buttebåen fyrlykt (sjømerke nr 053300) punkt 3 og videre mot land på Skåtøyroa punkt 4.

  Grensen i vest er en linje fra Østre Bærøy punkt 5 og sørøstover over Korssund mot Fantebukta punkt 6.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  58° 52.427’

  58° 52.008’

  58° 51.525’

  58° 51.569’

  58° 52.569’

  58° 52.078’

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  9° 26.404’

  9° 25.404’

  9° 25.712’

  9° 26.151’

  9° 28.248’

  9° 29.248’

  Indre Risør

  Hele sjøområdet innenfor en linje mellom Risøya havnefyr, øvre (sjømerke nr 055500), punkt 1, og rett nord over Søndeledfjorden til punkt 2.

  1

  2

  N

  N

  58° 43.494’

  58° 44.522’

  Ø

  Ø

  9° 14.418’

  9° 14.229’

  Tvedestran-dfjorden

  Hele sjøområdet vest for en linje fra Nedrejordet punkt 1, sørover på Borøya til punkt 2 og videre sørvest mot Kilsundveien bru på Fantoddsund, punktene 3 og 4.

  1

  2

  3

  4

  N

  N

  N

  N

  58° 35.797’

  58° 34.624’

  58° 33.198’

  58° 33.211’

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  9° 00.269’

  9° 00.269’

  8° 58.093’

  8° 58.029’

  Saltrød-bukta

  Hele sjøområdet i Tromøysundet begrenset i vest av Tromøy bru (sjømerke nr 061310), punktene 1 og 2 og i nordøst av linje mellom Sandnesøyra, punkt 3 og Gallevika, punkt 4.

  1

  2

  3

  4

  N

  N

  N

  N

  58° 28.328’

  58° 28.204’

  58° 29.213’

  58° 29.289’

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  8° 49.330’

  8° 49.402’

  8° 51.359’

  8° 51.359’

  Byfjorden Lillesand

  Hele sjøområdet innenfor en linje fra bru (vegref 0900 Fv232), punktene 1 og 2, til høyeste punktet på Justøygavlen, punkt 3 og videre nordøstover Bukkholmen til det sørligste punktet på Fløyheia, punkt 4.

  1

  2

  3

  4

  N

  N

  N

  N

  58° 13.460’

  58° 13.454’

  58° 13.080’

  58° 14.645’

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  8° 21.127’

  8° 21.142’

  8° 23.296’

  8° 24.650’

  Vallesverd

  Hele sjøområdet innenfor en linje fra Spjodsteinen (sjømerke nr 02384M), punkt 1, til ytterste punkt på Vragholmen, punkt 2 og videre nordover til høyeste punkt på Kosvigholmen, punkt 3.

  1

  2

  3

  N

  N

  N

  58° 11.646’

  58° 11.365’

  58° 12.772’

  Ø

  Ø

  Ø

  8° 18.351’

  8° 19.731’

  8° 19.203’

  Topdals-fjorden

  Hele sjøområdet innenfor en linje fra Åsmundsviga punkt 1 over Topdalsfjorden til Sanden 1 (Flyplassen) (sjømerke nr 0730P) punkt 2.

  1

  2

  N

  N

  58° 11.112’

  58° 11.738’

  Ø

  Ø

  8° 03.007’

  8° 04.441’

  Torve-fjorden

  Hele sjøområdet innenfor en linje fra Riveneset, punkt 1 til høyeste punktet på Sådøya, punkt 2 og videre nord til Amfenes, punkt 3.

  1

  2

  3

  N

  N

  N

  58° 03.700’

  58° 03.355’

  58° 04.029’

  Ø

  Ø

  Ø

  7° 45.384’

  7° 47.362’

  7° 47.234’

  Skjernøy-sund

  Hele sjøområdet innenfor bru Skjernøysundodden (vegref 1000 Fv230) (sjømerke nr 077101), punktene 1 og 2 og sørover til Ellingsholmen (sjømerke nr 077502), punkt 3 og videre nordøstover mot Skogøysundet bro (vegref 1002 Kv20840), punkt 4.

  1

  2

  3

  4

  N

  N

  N

  N

  58° 00.224’

  58° 00.198’

  57° 58.477’

  58° 00.478’

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  7° 30.814’

  7° 30.901’

  7° 31.953’

  7° 35.032’

  Forbudet er ikke til hinder for jakt på sel, høsting av skjell eller undervannsjakt ved dykking etter andre arter enn torsk.

  § 2. Dispensasjon

  For å legge til rette for videreføring av kaisalg som omsetningsform i Oslo kan Fiskeridirektoratet gi én (1) dispensasjon for fiske med garn i Indre Oslofjord gytefelt. Dispensasjonen skal avgrenses til spesifiserte fiskefelt vest for Nesoddlandet. Dispensasjonen kan kun gis til fartøy som drev med denne drifts- og omsetningsformen før 1. desember 2018 eller for fartøy som kommer til erstatning for slikt fartøy. En slik dispensasjon gir ikke unntak fra fiskeforbud som følger av andre bestemmelser. Dispensasjonen gjelder heller ikke for fiske på grunnere vann enn 25 meter i perioden fra og med 15. juni til og med 15. mars. Det kan blant annet stilles vilkår om prøvetaking til forsknings- og overvåkningsformål samt rapportering av fiskeriaktiviteten uten vederlag.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratet.

  § 3. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 4. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nye stengte gytefelt, endre grenser, oppheve gytefelt eller endre restriksjonene i dem.

  § 5. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 15. juni 2019.

  ……………………………………………………