J-230-2020: Forskrift om innkreving av kontrollavgift i fiskeflåten

Erstatter: J-39-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2021

Forskrift om innkreving av kontrollavgift i fiskeflåten

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 55.

  § 1. Formål

  Denne forskrift har til formål å legge forholdene til rette for korrekt innkreving av en kontrollavgift som skal dekke kostnader for kontroll med fiskerilovgivningen. Avgiften skal tilfalle staten.

  § 2. Avgiftsgrunnlag og avgiftsplikt

  Det skal betales kontrollavgift av brutto fangstverdi for all fangst av norske fartøy som til enhver tid er omfattet av salgslagenes enerett til førstehåndsomsetning etter fiskesalgslags­loven. Fiskers avgiftsplikt gjelder også når fangst leveres i utlandet, og når fisker selv overtar fangsten.

  Kontrollavgift betales med 0,22 pst. av beregningsgrunnlaget, jf. § 3.

  Skyldig avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

  § 3. Innkreving av avgift

  Kontrollavgiften innkreves av salgslagene, og trekkes fra fangstoppgjøret før utbetaling til fisker. Det skal fremkomme av oppgjøret hvilket avgiftsgrunnlag som er benyttet, og hvor mye avgiften utgjør.

  Beregningsgrunnlag er brutto fangstverdi fratrukket lagsavgift.

  Den som leverer og den som mottar fangst har plikt til å gi de opplysninger som er nødvendige for at salgslagene skal kunne beregne avgiften.

  Salgslagenes kostnader knyttet til innkreving og videresending av avgiftsmidlene skal dekkes av de innkrevde avgiftsmidlene.

  § 4. Terminoppgaver og oppgjør til Fiskeridirektoratet

  Salgslagene skal av eget tiltak beregne avgiften for hver oppgjørsperiode, gi terminoppgave over beregningen til Fiskeridirektoratet og innbetale avgiften til de tider som er fastsatt her i forskriften.

  Terminoppgaven gis på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet, og skal være undertegnet av salgslaget.

  § 5. Forfall, renter mv.

  Oppgjørsperiodene og forfallstidspunktet for periodene er:

  januar-februar

  25. mars

  mars-april

  25. mai

  mai-juni

  31. august

  juli-august

  25. september

  september-oktober

  25. november

  november-desember

  25. januar.

  Når avgiften forfaller til betaling på lørdag eller helligdag utskytes forfallstidspunktet til nærmeste påfølgende hverdag.

  Ved for sen innbetaling av avgift beregnes forsinkelsesrente fra forfallstidspunktet for avgiftskravet og fram til betaling skjer. Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 2 andre ledd gjelder tilsvarende.

  § 6. Kontroll av salgslagene og den avgiftspliktige

  Fiskeridirektoratet skal føre kontroll med at salgslagene sender terminoppgaver og foretar innbetalinger i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt. Fiskeridirektoratet kan foreta bokettersyn hos den som foretar oppgjør av avgiften og kan kreve framlagt terminoppgaver, regnskapsmateriale og andre dokumenter som har betydning for kontrollen.

  § 7. Utlegg

  Skyldig avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

  § 8. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2021. Forskriften gjelder ikke for fangst som er høstet i 2020, men omsatt i 2021.

  For innkreving av kontrollavgift fra fiskefartøy under 15 meter største lengde er ikrafttredelse fastsatt til 1. januar 2022, og gjelder for fangst høstet etter denne dato.

  -----------

  TM/EW