J-217-2022: Forskrift om høsting av hummer

Erstatter: J-163-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2022

Forskrift om endring i forskrift om høsting av hummer

Innholdsfortegnelse:

  Forskriften gis ut med ny j-melding som følge av forskrift om endring av forskrifter grunnet omorganisering av Fiskeridirektoratet.

  I

  I forskrift 23. desember 2021 nr. 3890 om høsting av hummer gjøres følgende endring:

  § 13 andre og tredje ledd (endret) skal lyde:

  Den som skal oppbevare hummer i sjøen i desember på strekningen fra grensen mot Sverige til og med Vestland fylke, må melde fra til Fiskeridirektoratet og oppgi antall hummer og oppbevaringssted.

  Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning kan likevel oppbevares i sjøen inntil slik omsetning kan skje. Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til å oppbevare hummer i sjøen til godkjent kjøper.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. november 2022.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------------

  Forskrift om høsting av hummer

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23. desember med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å høste hummer i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone.

  Uten hensyn til forbudet kan det høstes hummer av norske statsborgere og personer bosatt i Norge på de vilkårene som følger av forskriften.

  § 2 Påmelding og tildeling av deltakernummer

  Ingen kan høste hummer uten først å være påmeldt til Fiskeridirektoratet på fastsatt måte. Påmeldingen gjelder for én sesong, og må inneholde navn, adresse, telefonnummer og eventuell annen informasjon som er nødvendig for å identifisere og komme i kontakt med den som skal høste.

  Den som skal høste hummer tildeles et deltakernummer.

  § 3 Merking

  Teiner som står i sjøen til høsting av hummer skal ha minst ett vak (blåse, flyt eller dobbe) som er tydelig merket med fiskerens deltakernummer.

  I tillegg skal vaket være tydelig merket med fartøyets registreringsmerke. Dersom det ikke benyttes registreringspliktig fartøy, skal redskapet være merket med eierens navn og adresse.

  Det er ikke tillatt å benytte redskap som ikke har vak. Vaket skal være godt synlig.

  Sanketeiner og samleposer som er satt for å oppbevare hummer i sjøen skal være merket på tilsvarende måte.

  § 4 Fangstredskap og fluktåpninger

  Hummer kan bare høstes med teiner. Teinene skal ha fluktåpninger slik som beskrevet nedenfor.

  I teiner som er satt ut til høsting av hummer skal det være minst en sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Åpningens diameter skal være minst 60 mm.

  Fluktåpningene skal være plassert på en slik måte at hummeren lett kan ta seg ut av redskapet. I teiner med plan bunn skal åpningene plasseres helt nede ved redskapsbunnen. I teiner med sylinderform (tønneform) skal åpningene være helt nede ved redskapets bunn, men ikke lenger nede enn at det blir fri passasje gjennom åpningene når redskapene står ute for høsting.

  § 5 Rømmingshull med biologisk nedbrytbar tråd

  Teiner som settes ut til høsting av hummer skal ha rømmingshull i samsvar med anvisningen i vedlegg til forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften).

  § 6 Redskapsbegrensning

  Manntallsførte fiskere som høster med merkeregistrert fartøy kan høste hummer med inntil 100 teiner. Personer som høster med fartøy som ikke er merkeregistrert eller fra land kan høste med inntil 10 teiner. Redskapsbegrensningene gjelder også når samme person eller når de samme personene benytter flere fartøy.

  § 7 Krav til røkting

  Teiner som benyttes til høsting av hummer skal røktes minst en gang per uke.

  § 8 Fredningstid for hummer

  Det er kun tillatt å sette ut teiner til høsting av hummer i følgende områder og tidsrom:

  1. Fra grensen mot Sverige til og med Vestland fylke fra 1. oktober kl. 08.00 til og med 30. november.

  1. I resten av landet fra 1. oktober kl. 08.00 til og med 31. desember.

  § 9 Minstemål

  Det er forbudt å høste hummer mindre enn 25 cm målt fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp.

  § 10 Maksimalmål

  Det er på strekningen fra grensen mot Sverige til og med Agder fylke forbudt å høste hummer som har en lengde på 32 cm eller mer målt fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp.

  § 11 Forbud mot høsting og oppbevaring av rognhummer

  Det er forbudt å høste og oppbevare hummer som bærer utvendig rogn (rognhummer)

  § 12 Utsettingsplikt

  Hummer høstet eller oppbevart i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften skal straks slippes tilbake i sjøen på en slik måte at hummeren finner tilbake til sitt naturlige miljø og unngår å bli skadet.

  § 13 Oppbevaring av hummer i fredningstiden

  Fra og med 1. januar til 1. oktober kl.08.00 er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen.

  Den som skal oppbevare hummer i sjøen i desember på strekningen fra grensen mot Sverige til og med Vestland fylke, må melde fra til Fiskeridirektoratet og oppgi antall hummer og oppbevaringssted.

  Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning kan likevel oppbevares i sjøen inntil slik omsetning kan skje. Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til å oppbevare hummer i sjøen til godkjent kjøper.

  § 14 Unntak fra bestemmelser ved etablering av akvakultur

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i forskriften når det er nødvendig for etablering av akvakultur med hummer og slik høsting vurderes å være forsvarlig ut fra hummerbestandens tilstand i det aktuelle området. Tillatelse kan kun gis til innehaver av tillatelse til å drive oppdrett av hummer.

  Den som gis tillatelse etter første ledd plikter å sette ut et antall hummerunger på fangststedet som antas å minst kompensere for den reduserte rekrutteringen som følge av uttaket av rognhummer. Fanget rognhummer skal gjenutsettes på fangststedet snarest mulig etter kultivering, med mindre Fiskeridirektoratet bestemmer noe annet. Det kan settes vilkår for tillatelse etter første ledd, herunder om antall hummerunger som skal settes ut, rapporteringsrutiner, merking av hummer som settes ut mv.

  § 15 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og gi nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig høsting av hummer.

  § 16 Overtredelsesgebyr

  Foretak eller den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften eller med hjemmel i disse kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 17 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes etter havressurslova § 61, 62 og 64.

  § 18 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2022.

  ---------

  KOO/EW