Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-214-2022: Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål

Erstatter: J-185-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2022

Forskrift om endring i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål

Innholdsfortegnelse:

  Forskriften gis ut med ny j-melding som følge av forskrift om endring av forskrifter grunnet omorganisering av Fiskeridirektoratet.

  I

  I forskrift 30. april 2009 nr. 471 om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål gjøres følgende endringer:

  § 3 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan kreve kontroll av at fartøy oppfyller vilkårene nevnt i første ledd.

   II

  Forskriften trer i kraft 1. november 2022.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål

  Fiskeridirektoratet har den 30. april 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, og kgl. res. 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14,fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

   Denne forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker etter kolmule og øyepål i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon.

   § 2 Påbud om bruk av sorteringsrist

  I fisket etter kolmule og øyepål skal det benyttes sorteringsrist.

  Sorteringsristen skal oppfylle vilkårene i §§ 4–8.

  § 3 Unntak

  Fartøy som er egnet, bemannet og utstyrt for produksjon av fisk til konsum, er unntatt fra påbudet i § 2 under forutsetning av at konsumfisken tas vare på og at den landes og omsettes til konsum.

  Fiskeridirektoratets kan kreve kontroll av at fartøy oppfyller vilkårene nevnt i første ledd.

  Ved landing av fangst i utlandet skal det for norske fartøy som nevnt i første ledd sendes melding om dette senest 24 timer før ankomst leveringssted. Meldingen skal sendes per e-post til . E-postens emnefelt skal være «Industririst». Innholdet i e-posten skal angis med elementene: Radiokallesignal (RC), tidspunkt for landing i UTC (TI), havn (PO) og landingsanlegg (LS).

  § 4 Spileavstand

  Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 40 mm.

  Uten hinder av første ledd kan det ved fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N benyttes sorteringsrist med største spileavstand på 55 mm.

  § 5 Montering

  Sorteringsristen(e) skal monteres tverrveien i trålen på en slik måte at tre av sidene av risten(e) er festet til trålen. Det vil si at overpanelet og sidepaneler er sydd fast i rammeverket på risten(e). Underkant av risten(e) skal festes til en ledetunnel/ledepanel for utsortering av fisk. Sorteringsristen(e) monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

  Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

  § 6 Fiskeutslipp

   I trålens underpanel skal det være et rektangulært fiskeutslipp for å lede bort utsortert fisk.

   Fiskeutslippets åpning skal være i bakkant av sorteringsristens nedre del. Fiskeutslippets bredde skal være lik sorteringsristens bredde, og starte en meter bak ristens nedre og bakre kant. Fiskeutslippets forkant skjæres maskerett tvers over underpanelet. Sidene i fiskeutslippet skjæres maskerett bakover ca. 60 cm langs underleis på begge sider og deretter maskerett tvers over underpanelet (slik at fiskeutslippet får en rektangulær form).

   § 7 Ledetunnel

  Det skal benyttes ledetunnel fra ristens nedre del og bakover til bakkant av fiskeutslippet.

  Ledetunnelen skal være sydd fast i nedre og bakre kant av sorteringsrist, bakover langs leisene og langs fiskeutslippets bakre kant.

  § 8 Spesifikasjoner

  Det kan benyttes to typer sorteringsrister:

  • ”Flexipanel”, som er bygd opp av plastrør og bundet sammen av spektra tau
  •  Rister av stål eller plast

   Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) på ”Flexipanel” er 360 cm x 180 cm.

   Ved bruk av rister av stål eller plast skal ristenes totale lengde ikke overstige 360 cm. Ristenes lengde kan fordeles på opp til seks like lange rister. En rist av stål eller plast skal ha en bredde på maksimum 180 cm og minimum 130 cm.

  § 9 Overtredelsesgebyr

   Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 10 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61 og 64 og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 11 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  NWA/EW