J-21-2022: Høstingsforskriften

Erstatter: J-2-2022

Erstattet av: J-34-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.01.2022

Forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet 18. januar 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59.

  I

  I forskrift av 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) gjøres følgende endring:

  § 18 andre ledd (endret) skal lyde:

  Garn som brukes til høsting av torsk, hyse og sei skal røktes daglig. Liner som brukes til høsting av torsk, hyse og sei skal røktes minst hver andre dag.

  § 75 (endret) skal lyde:

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av bestemmelser om rapportering eller bestemmelser i kapittel VII, VIII eller XVI i denne forskriften eller bestemmelser gitt i medhold av disse kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59, økonomiske soneloven § 7a og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  II

  Forskriften trer ikraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------

  Se vedlagte forskrift i sin helhet:

  22-21.jml.pdf (pdf, 1.2 MB)

  HØ/EW

  Vedlegg:

  Vedlegg 1a-hosting (pdf, 194.1 kB)

  Vedlegg1b-hosting (pdf, 728.8 kB)

  Vedlegg 1c hosting (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2a-hosting (pdf, 83.2 kB)

  Vedlegg 2b-hosting (pdf, 425.1 kB)

  Vedlegg 2c-hosting (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 3a-hosting (pdf, 418.3 kB)

  Vedlegg 3b-hosting (pdf, 629.0 kB)

  Vedlegg 3c-hosting (pdf, 825.5 kB)

  Vedlegg 4-hosting (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5-hosting (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg 6-hosting (pdf, 175.7 kB)