J-208-2021: Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Kvænangen og ytre Reisa, Troms

Gyldig fra: 10.11.2021

Gyldig til: 31.03.2022

Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Kvænangen og ytre Reisa, Troms

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 10. november 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f.

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Kvænangen og ytre Reisa avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 70°05,9’ E020°55,7’
  2. N 69°59,7’ E021°04,3’
  3. N 69°57,6’ E021°04,1’
  4. N 69°56,0’ E021°11,0’
  5. N 69°57,0’ E021°34,0’
  6. N 70°00,57’ E021°51,86’

  I fisket innenfor fjordlinjen kan det ikke benyttes not som er dypere enn 75 favner.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2022.

  ----------------

  NWA/EW