J-205-2020: Forskrift om forbud mot fiske i gyteområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62° i 2021

Erstatter: J-244-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om forbud mot fiske i gyteområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62° i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og Fiskeridepartementet 17. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy.

  § 2 Forbud mot fiske i gyteområder

  Det er forbudt å fiske i Norges økonomiske sone i følgende avgrensede områder og tidsperioder:

  Tidsbegrenset stengning

  Nr.

  Områdenavn

  Koordinater

  Tidsperiode

  Tilleggsinformasjon

  1.

  Stanhope
  ground

  60° 10N - 01° 45Ø

  60° 10N - 02° 00Ø

  60° 25N - 01° 45Ø

  60° 25N - 02° 00Ø

  1. Januar – 30. April

  Forskriften gjelder kun i den delen av området som ligger i Norges økonomiske sone.

  2.

  Coral  edge

  58°51.70N - 03°26.70Ø

  58°40.66N - 03°34.60Ø

  58°24 00N - 03°12.40Ø

  58°24 00N - 02°55.00Ø

  58°35 65N - 02°56.30Ø

  1. Januar – 28. Februar

  3.

  Egersund-
  banken

  58° 07.40N - 04° 33.0Ø

  57° 53.00N - 05° 12.0Ø

  57° 40.00N - 05° 10.9Ø

  57° 57.90N - 04° 31.9Ø

   1. Januar – 31. Mars

  (10 x 25 nautiske mil)

  4.

  Vestbanken

  57° 15N - 05° 01Ø

  56° 56N - 05° 00Ø

  56° 56N - 06° 20Ø

  57° 15N - 06° 20Ø

  1. Februar-15. Mars

  (18 x 40 nautiske mil)

  5.

  Revet

  57°28.43N - 08°05.66Ø

  57°27.44N - 08°07.20Ø

  57°51.77N - 09°26.33Ø

  57°52.88N - 09°25.00Ø

  1 Februar-15. Mars

  Forskriften gjelder kun i den delen av området som ligger i Norges økonomiske sone.

  § 3 Unntak

  Forbudet i § 2 gjelder ikke fiske med ringnot og pelagisk trål.

  § 4 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 5 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 7 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021.

  -------------

  AH/EW