J-204-2020: Forskrift om forbud mot fisket etter lodde i Barentshavet i 2021

Erstatter: J-253-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om forbud mot fisket etter lodde i Barentshavet i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande lodde i det nordøstlige Atlanterhav og Barentshavet (ICES Statistikkområde I og II) i 2021.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsom overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021.

  ---------

  IAA/EW