J-20-2021: Forskrift om stopp i fisket etter havbrisling

Gyldig fra: 20.01.2021

Forskrift om stopp i fisket etter havbrisling

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 20. januar 2021 med hjemmel i Fiskeridirektoratets forskrift av 22. juni 2020 om regulering av fisket etter brisling i 2020-2021 § 11 første ledd, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Stopp i fisket

  Fiske etter havbrisling stoppes med virkning fra og med 20. januar 2021.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  ------------

  NWA/EW