J-189-2021: Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2021-2022

Erstatter: J-177-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.08.2021

Gyldig til: 31.07.2022

Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2021-2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. oktober 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  I

  I forskrift av 16. august 2021 nr. 2525 om regulering av fisket etter brisling i 2021-2022 gjøres følgende endring:

  § 5 tredje ledd skal lyde:

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv) innenfor en kvote på 700 tonn.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter kyst- og havbrisling i 2021-2022

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. august 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  Kapittel 1 Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:

  1. I ICES’ statistikkområde 4 i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde 4 vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
  2. I ICES’ statistikkområde 3a i Norges territorialfarvann og i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

  Kapittel 2 Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen

  § 2 Gruppekvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1, kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske og lande kystbrisling i Skagerrak i 2021. Fangsten avregnes kvantumet på 1 465  tonn i avtalen mellom EU og Norge.

   

  § 24Fredningstid for kystbrisling

  I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det med hjemmel i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 35a forbudt å fiske kystbrisling.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra, eller forlenge fredningstiden.

  § 4 Adgang til å delta

  Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges territorialfarvann med de begrensninger som følger av § 4.

  § 5 Kvotebegrensninger og forbud

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-36 (Nordfjord).

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-39 (Sognefjorden) innenfor en kvote på 500 tonn.

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv) innenfor en kvote på 700 tonn.

  Det er midlertidig forbudt å fiske brisling i statistikklokasjon 07-26 og 07-27 (Trondheimsfjorden).

  Forbud og kvoter etter denne paragraf er ikke til hinder for at vedkommende salgslag kan tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm, i samsvar med praksisen i fredningstiden.

  Fartøy som skal delta i fisket etter kystbrisling må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste senest 48 timer før utseiling. Melding sendes på e-post til .

  Kapittel 3 Fellesbestemmelser

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når områdekvote som nevnt i § 5 er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel 4 Straff og ikrafttredelse

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft  straks og gjelder til og med 31. juli 2022.

  NWA/EW