J-185-2020: Forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Erstatter: J-90-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.11.2020

Forskrift om endring av forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a.

  I

  I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres følgende endringer:

  § 6 (endret) skal lyde:

  § 6. Vilkår for tildeling av strukturkvote

  Strukturkvote eller deler av en strukturkvote kan tildeles når:

  1. ett eller flere fartøy som nevnt i § 1 blir meldt ut av registeret over fiskefartøy, og
  2. alle konsesjoner og deltakeradganger knyttet til fartøyet eller fartøyene som blir meldt ut av registeret, blir oppgitt.

  Det kan settes vilkår for tildeling av strukturkvote for å sikre distriktsmessige hensyn, eller når fiskeripolitiske hensyn for øvrig tilsier det. Dersom det ikke anses tilstrekkelig å sette slikt vilkår, kan en søknad om strukturkvote avslås.

  Tilleggskonsesjoner eller -deltakeradganger som oppgis i henhold til første ledd bokstav b), kan tildeles det gjenværende fartøy dersom distrikts- eller fiskeripolitiske hensyn ikke taler mot en slik tildeling, fartøyet for øvrig fyller vilkårene for tildeling av slik konsesjon eller deltakeradgang og den aktuelle konsesjon eller deltakeradgang har vært nyttet aktivt.

  § 8 (endret) skal lyde:

  § 8. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i torsketrålgruppen

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Det kan ikke tildeles strukturkvote eller deler av strukturkvote til fartøy som er innført i registeret over fiskefartøy i Sør-Norge, på grunnlag av uttak av fartøy eller fartøy det er kommet til erstatning for som pr. 1. januar 1996 var innført i registeret i Finnmark, Troms eller Nordland. Dette forbudet gjelder likevel ikke dersom det uttatte fartøyet drev ombordproduksjon.

  Det kan ikke tildeles mer enn 4 kvotefaktorer, inkludert fartøyets egen kvote, for fiske med ett fartøy. Denne begrensningen gjelder for det enkelte fiskeslag som er omfattet av strukturkvoteordningen.

  Dersom det var knyttet leveringsvilkår til konsesjonen for det eller de fartøy som tas ut av fiske, skal det settes tilsvarende vilkår for en forholdsmessig del av den kvoten som gjennom strukturkvoteordningen tildeles det gjenværende fartøyet eller fartøyene.

  Fartøy med torsketråltillatelse kan tildeles strukturkvote av sei på grunnlag av uttak av fartøy fra seitrålgruppen uten hinder av kravet i § 5 første ledd om at fartøyene må tilhøre samme fartøygruppe. Det kan tildeles inntil 2 seitrålkvotefaktorer av sei nord for 62° N og inntil 2 seitrålkvotefaktorer av sei sør for 62° N som slik strukturkvote, uavhengig av fartøyets samlede kvotefaktorer i torsketrålgruppen.

  § 9 (endret) skal lyde:

  § 9. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i ringnotgruppen

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Det kan ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende en kvotefaktor på 850 tonn for fiskeslag som er regulert ved bruk av kvotefaktorer, inkludert fartøyets egen kvotefaktor, for fiske med ett fartøy. Tilsvarende kan det for øvrige fiskeslag ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende to fartøykvoter eller maksimalkvoter, inkludert fartøyets egen kvote.

  § 10 (endret) skal lyde:

  § 10. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy som har adgang til å delta i reketrålfisket ved Grønland

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Tildeling av strukturkvote til fartøy som er registrert i Sør-Norge kan ikke skje som følge av uttak av fartøy som er innført i registeret over fiskefartøy i Finnmark, Troms eller Nordland, med mindre minst 2/3 av kvoten for det uttatte fartøyet tildeles fartøy registrert i Finnmark, Troms eller Nordland.

  Det kan ikke tildeles mer enn 10% av totalkvoten for fiske med ett fartøy.

  § 11 (endret) skal lyde:

  § 11. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i seitrålgruppen

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Det kan ikke tildeles mer enn 3 kvotefaktorer av sei nord for 62° N og 3,5 kvotefaktorer av sei sør for 62° N, inkludert fartøyets egen kvote, for fiske med ett fartøy.

  Fartøy med seitrålkonsesjon kan tildeles strukturkvote av sei på grunnlag av uttak av fartøy fra torsketrålgruppen uten hinder av kravet i § 5 første ledd om at fartøyene må tilhøre samme fartøygruppe. Det kan tildeles inntil 2 torsketrålkvotefaktorer av sei nord for 62° N som slik strukturkvote, uavhengig av fartøyets samlede kvotefaktor i seitrålgruppen.

  § 12 (endret) skal lyde:

  § 12. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy som har adgang til å delta i gruppen for havfiskefartøy som fisker med konvensjonelle redskap

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Det kan ikke tildeles mer enn 5 kvotefaktorer av torsk og hyse og 2 kvotefaktorer av sei, inkludert fartøyets egen kvote, for fiske med ett fartøy.

  Adgang til å delta i fisket etter sei med garn og adgangen til å delta i fisket etter torsk i Nordsjøen regnes som en tilleggsdeltakeradgang i forhold til reglene i § 5 tredje ledd og § 6 tredje ledd.

  § 13 (endret) skal lyde:

  § 13. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i den pelagiske trålgruppen og i nordsjøtrålgruppen

  Dersom et fiskeri blir regulert på fartøynivå etter reglene i saltvannsfiskeloven etter at et fartøy er tatt ut av fiske, jf. § 6, og dette fiskeslaget blir omfattet av strukturkvoteordningen, jf. § 3, kan det tildeles strukturkvote i dette fiskeriet for det eller de gjenværende fartøy dersom det uttatte fartøyet fylte vilkårene for å bli tildelt kvote i vedkommende fiskeri.

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Det kan ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende en kvotefaktor på 1000 tonn for de fiskeslag som er regulert ved bruk av kvotefaktorer, inkludert fartøyets egen kvotefaktor, for fiske med ett fartøy. Tilsvarende kan det for øvrige fiskeslag ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende 2 fartøy- eller maksimalkvoter, inkludert fartøyets egen kvote.

  Det kan ikke tildeles strukturkvote av lodde til et fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m³ på grunnlag av uttak av et fartøy med mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det var tildelt pelagisk tråltillatelse for det uttatte fartøyet. En loddetråltillatelse kan i slike tilfeller heller ikke retildeles etter reglene i § 6 tredje ledd, med mindre det var tildelt pelagisk tråltillatelse for det uttatte fartøyet.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriftren lyder etter dette:

  --------------

  Forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

  Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg. res. Av 4. mars 2005 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 5a. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet)

  Tilføyd hjemmel: Lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14

  Sist endret: Forskrift 11. des. 2015 nr. 1443

  Innledende bestemmelser

  § 1. Hvem forskriften gjelder

  Forskriften gjelder for

  1. fartøy som har torsketrålkonsesjon,
  2. fartøy som har ringnotkonsesjon,
  3. fartøy som har adgang til å delta i reketrålfisket ved Grønland,
  4.  fartøy som har seitrålkonsesjon,
  5.  fartøy som har adgang til å delta i gruppen for havfiskefartøy som fisker med konvensjonelle redskap og
  6. fartøy som har pelagisk trålkonsesjon og nordsjøtrålkonsesjon.

  § 2. Formål

  Forskriften har som formål å bidra til en tilpasning av den enkelte fartøygruppe til ressursgrunnlaget og et bedret driftsgrunnlag for det enkelte fartøy, ved å legge til rette for å redusere antall fartøy i gruppen.

  § 3. Hvilke regulerte fiskeslag strukturkvoteordningen gjelder
   

  Fiskeridirektoratet fastsetter kvotefaktoren for det enkelte fartøy i samsvar med reguleringene for det enkelte fiskeslag.

  Strukturkvoteordningen gjelder følgende fiskeslag for den enkelte fartøygruppe:

  1. For torsketrålflåten: Torsk, hyse og sei nord for 62°N.
  2. For ringnotflåten: Norsk vårgytende sild, nordsjøsild, makrell, lodde, brisling og kolmule.
  3. For grønlandsrekeflåten: Reker ved Grønland
  4. For seitrålflåten: Sei nord for 62°N og sei sør for 62°N
  5. For havfiskefartøy som fisker med konvensjonelle redskap: Torsk, hyse og sei nord for 62°N
  6. For pelagiske trålflåten og for nordsjøtrålflåten: Makrell, lodde, norsk vårgytende sild og nordsjøsild.

  § 4. Opphevet

  Strukturkvoteordning

  § 5 Tildeling av strukturkvote

  Dersom et fartøy tas permanent ut av fiske på de vilkår som er fastsatt i forskriften her, kan det gis tillatelse til at de enkelte kvotene i fiskerier som er nevnt i § 3 og som ellers ville blitt tildelt for fiske med dette fartøyet, fiskes med et eller flere fartøy i samme fartøygruppe som strukturkvote.

  Strukturkvotene av de ulike fiskeslag, og kvoten av det enkelte fiskeslag, kan fordeles mellom flere fartøy i samme fartøygruppe innenfor de begrensninger som følger av forskriften her.

  Dersom det er stilt krav om særskilt konsesjon eller deltakeradgang for å drive fisket etter fiskeslag som er nevnt under den enkelte fartøygruppe i § 3, kan strukturkvote bare tildeles når både det gjenværende fartøyet og det som tas ut av fiske har slik særskilt konsesjon eller deltakeradgang

  § 6. Vilkår for tildeling av strukturkvote

  Strukturkvote eller deler av en strukturkvote kan tildeles når:

  1. ett eller flere fartøy som nevnt i § 1 blir meldt ut av registeret over fiskefartøy, og
  2. alle konsesjoner og deltakeradganger knyttet til fartøyet eller fartøyene som blir meldt ut av registeret, blir oppgitt.

  Det kan settes vilkår for tildeling av strukturkvote for å sikre distriktsmessige hensyn, eller når fiskeripolitiske hensyn for øvrig tilsier det. Dersom det ikke anses tilstrekkelig å sette slikt vilkår, kan en søknad om strukturkvote avslås.

  Tilleggskonsesjoner eller -deltakeradganger som oppgis i henhold til første ledd bokstav b), kan tildeles det gjenværende fartøy dersom distrikts- eller fiskeripolitiske hensyn ikke taler mot en slik tildeling, fartøyet for øvrig fyller vilkårene for tildeling av slik konsesjon eller deltakeradgang og den aktuelle konsesjon eller deltakeradgang har vært nyttet aktivt.

  § 7 Nærmere om grunnlaget for den årlige tildelingen av strukturkvote
   

  Strukturkvote tildeles for ett år av gangen, og kan tildeles i inntil 20 år. Strukturkvoter som er tildelt første gang før 2007, kan tildeles i inntil 25 år regnet fra og med 2008.

  Prøving av om vilkårene for tildeling er oppfylt skal gjøres før første gangs tildeling. Den årlige tildelingenskjer uten ny prøving, med mindre det fremkommer opplysninger som tyder på at vilkårene likevel ikke er oppfylt eller det av andre grunner er nødvendig å ta saken opp til ny prøving.

  Strukturkvote tildeles for fiske med det enkelte fartøy, og kan ikke overdras.

  § 7a. Tildeling av strukturkvoter ved tildeling av spesiell tillatelse eller deltakeradgang til erstatning for tilsvarende spesiell tillatelse eller deltakeradgang.

  Ved tildeling av spesiell tillatelse eller deltakeradgang etter deltakerloven §§ 17 eller 21 tredje ledd eller bestemmelser gitt i medhold av disse faller fartøyets strukturkvoter knyttet til den spesielle tillatelsen eller deltakeradgangen som oppgis, bort, jf. § 5 tredje ledd. Det kan tildeles strukturkvote til fartøyet som tildeles spesiell tillatelse eller deltakeradgang, til erstatning for den bortfalte strukturkvoten, dersom vilkårene for tildeling er til stede. Tidsbegrensningene i § 7 fortsetter å løpe.

  § 7b. Splitting av strukturkvoter

  Det kan tildeles strukturkvote eller deler av strukturkvote med virkning fra kommende kvoteår til erstatning for tilsvarende strukturkvote eller deler av strukturkvote som oppgis med virkning fra utløpet av inneværende kvoteår, dersom vilkårene for tildeling er til stede. Tidsbegrensningene i § 7 fortsetter å løpe.

  Særlige regler for den enkelte fartøygruppe

  § 8. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i torsketrålgruppen
   

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Det kan ikke tildeles strukturkvote eller deler av strukturkvote til fartøy som er innført i registeret over fiskefartøy i Sør-Norge, på grunnlag av uttak av fartøy eller fartøy det er kommet til erstatning for som pr. 1. januar 1996 var innført i registeret i Finnmark, Troms eller Nordland. Dette forbudet gjelder likevel ikke dersom det uttatte fartøyet drev ombordproduksjon.

  Det kan ikke tildeles mer enn 4 kvotefaktorer, inkludert fartøyets egen kvote, for fiske med ett fartøy. Denne begrensningen gjelder for det enkelte fiskeslag som er omfattet av strukturkvoteordningen.

  Dersom det var knyttet leveringsvilkår til konsesjonen for det eller de fartøy som tas ut av fiske, skal det settes tilsvarende vilkår for en forholdsmessig del av den kvoten som gjennom strukturkvoteordningen tildeles det gjenværende fartøyet eller fartøyene.

  Fartøy med torsketråltillatelse kan tildeles strukturkvote av sei på grunnlag av uttak av fartøy fra seitrålgruppen uten hinder av kravet i § 5 første ledd om at fartøyene må tilhøre samme fartøygruppe. Det kan tildeles inntil 2 seitrålkvotefaktorer av sei nord for 62° N og inntil 2 seitrålkvotefaktorer av sei sør for 62° N som slik strukturkvote, uavhengig av fartøyets samlede kvotefaktorer i torsketrålgruppen.

  § 9. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i ringnotgruppen
   

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Det kan ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende en kvotefaktor på 850 tonn for fiskeslag som er regulert ved bruk av kvotefaktorer, inkludert fartøyets egen kvotefaktor, for fiske med ett fartøy. Tilsvarende kan det for øvrige fiskeslag ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende to fartøykvoter eller maksimalkvoter, inkludert fartøyets egen kvote.

  § 10. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy som har adgang til å delta i reketrålfisket ved Grønland
   

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Tildeling av strukturkvote til fartøy som er registrert i Sør-Norge kan ikke skje som følge av uttak av fartøy som er innført i registeret over fiskefartøy i Finnmark, Troms eller Nordland, med mindre minst 2/3 av kvoten for det uttatte fartøyet tildeles fartøy registrert i Finnmark, Troms eller Nordland.

  Det kan ikke tildeles mer enn 10% av totalkvoten for fiske med ett fartøy.

  § 11. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i seitrålgruppen
   

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Det kan ikke tildeles mer enn 3 kvotefaktorer av sei nord for 62° N og 3,5 kvotefaktorer av sei sør for 62° N, inkludert fartøyets egen kvote, for fiske med ett fartøy.

  Fartøy med seitrålkonsesjon kan tildeles strukturkvote av sei på grunnlag av uttak av fartøy fra torsketrålgruppen uten hinder av kravet i § 5 første ledd om at fartøyene må tilhøre samme fartøygruppe. Det kan tildeles inntil 2 torsketrålkvotefaktorer av sei nord for 62° N som slik strukturkvote, uavhengig av fartøyets samlede kvotefaktor i seitrålgruppen.

  § 12. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy som har adgang til å delta i gruppen for havfiskefartøy som fisker med konvensjonelle redskap
   

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Det kan ikke tildeles mer enn 5 kvotefaktorer av torsk og hyse og 2 kvotefaktorer av sei, inkludert fartøyets egen kvote, for fiske med ett fartøy.

  Adgang til å delta i fisket etter sei med garn og adgangen til å delta i fisket etter torsk i Nordsjøen regnes som en tilleggsdeltakeradgang i forhold til reglene i § 5 tredje ledd og § 6 tredje ledd.

  § 13. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy i den pelagiske trålgruppen og i nordsjøtrålgruppen.

  Dersom et fiskeri blir regulert på fartøynivå etter reglene i saltvannsfiskeloven etter at et fartøy er tatt ut av fiske, jf. § 6, og dette fiskeslaget blir omfattet av strukturkvoteordningen, jf. § 3, kan det tildeles strukturkvote i dette fiskeriet for det eller de gjenværende fartøy dersom det uttatte fartøyet fylte vilkårene for å bli tildelt kvote i vedkommende fiskeri.

  Før det tildeles strukturkvote til ett eller flere fartøy, skal det foretas avkorting på 10 prosent av den kvoten som ville blitt tildelt for fiske med det fartøyet som tas ut.

  Det kan ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende en kvotefaktor på 1000 tonn for de fiskeslag som er regulert ved bruk av kvotefaktorer, inkludert fartøyets egen kvotefaktor, for fiske med ett fartøy. Tilsvarende kan det for øvrige fiskeslag ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende 2 fartøy- eller maksimalkvoter, inkludert fartøyets egen kvote.

  Det kan ikke tildeles strukturkvote av lodde til et fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m³ på grunnlag av uttak av et fartøy med mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det var tildelt pelagisk tråltillatelse for det uttatte fartøyet. En loddetråltillatelse kan i slike tilfeller heller ikke retildeles etter reglene i § 6 tredje ledd, med mindre det var tildelt pelagisk tråltillatelse for det uttatte fartøyet.

  § 14. Overgangsregler for den som tildeles enhetskvote etter tidligere ordninger
   

  Den som tildeles enhetskvote i samsvar med reglene i forskrift av 30. juni 2000 nr. 648, forskrift av 30. juni 2000 nr. 649, forskrift av 30. juni 2000 nr. 650, forskrift av 28. juli 2000 nr. 795, forskrift av 2. februar 2001 nr. 104 eller forskrift av 5. juli 2002 nr. 696, kan tildeles strukturkvote med virkning fra og med 2006 i henhold til reglene i § 7 uten ny prøving av om vilkårene fastsatt i § 5, § 6 og i de særlige reglene for hver enkelt fartøygruppe er oppfylt.

  Strukturkvoten skal i slikt tilfelle avkortes med 7% av den enhetskvoten som tildeles for hvert år det er tildelt enhetskvote til og med 2003, eller 5% for den som oppfylte vilkårene for å bli tildelt enhetskvote i inntil 18 år. For ringnot- og torsketrålgruppen gjelder at det skal tildeles strukturkvote av de fiskeslag som er omfattet av ordningen for fartøygruppen, jf. § 3, uansett hvilke fiskeslag som var omfattet av enhetskvoteordningen på det tidspunkt tildelingen startet.

  Søknad om tildeling av strukturkvote i medhold av overgangsregelen i første ledd må være mottatt hos Fiskeridirektoratet senest 1. oktober 2005.

  Den som tildeles enhetskvote og ikke får tildelt strukturkvote, kan tildeles enhetskvote i medhold av reglene nevnt i første ledd i inntil den tidsperiode som var fastsatt i det enkelte vedtak om tildeling av enhetskvote.

  Andre kvoteordninger

  § 15. Slumpfiskeordning

  Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at inntil 20 % av kvoten av det enkelte fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som tilhører en fartøygruppe nevnt i § 1, fiskes med et annet fartøy som tilhører samme fartøygruppe.

  Fartøyet eller fartøyene som avgir kvote må ha fisket minst 30 % av kvoten før kvotemottakende fartøy kan starte fiske i henhold til tillatelsen etter første ledd. Eieren av det fartøyet som tildeles kvoter etter første ledd, må gi melding til Fiskeridirektoratet når fiske på slik kvote starter. Fiske på slike kvoter av torsk kan ikke starte før 1. juli.

  Fiskeridirektoratet kan suspendere ordningen som nevnt i første ledd dersom hensynet til gjennomføring av fisket tilsier det.

  Vedtaksmyndighet og ikrafttredelse

  § 16. Vedtaksmyndighet
   

  Fiskeridirektoratet fatter vedtak etter denne forskrift.

  § 17. Ikrafttredelse
   

  Forskriften trer i kraft straks.

  ------

  KS/EW

  Samtidig oppheves følgende forskrifter:

  Forskrift av 30. juni 2000 nr. 648 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for torsketrålflåten.
  Forskrift av 30. juni 2000 nr. 649 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for ringnotflåten.
  Forskrift av 30. juni 2000 nr. 650 om enhetskvoteordning for grønlandsrekeflåten.
  Forskrift av 30. juni 2000 nr. 651 om sammenslåingsordning for småtrålflåten.
  Forskrift av 28. juli 2000 nr. 795 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter.
  Forskrift av 2. februar 2001 nr. 104 om enhetskvoteordning for seitrålerne.
  Forskrift av 5. juli 2002 nr. 696 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for fartøy med industritråltillatelse.