J-18-2023: Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2023

Erstatter: J-49-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.02.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6. februar 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 36 og § 47.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder fangst av sel i Vesterisen og Østisen.

  Med Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen ved Jan Mayen og i havområdene ved Jan Mayen utenfor Grønlands økonomiske sone og sørvest av Svalbard, og i tilgrensende områder til Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone.

  Med Østisen forstås områdene øst for 20 grader øst i Russlands økonomiske sone.

  § 2 Forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å drive selfangst i Vesterisen og Østisen i 2023.

  § 3 Totalkvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å fange sel fange inntil 11 548 grønlandssel i Vesterisen og 7000 grønlandssel i Østisen.

  § 4 Definisjoner

  Med selunge forstås sel som er yngre enn ett år gammel. Dyr som er eldre anses som voksne. En unge av grønlandssel anses som diende før 10. april.

  § 5 Fangstforbud

  Det er forbudt å drive fangst av diende unger av grønlandssel i Vesterisen og Østisen.

  Det er forbudt å drive fangst av hunner i kastelegrene i Vesterisen og Østisen.

  § 6 Fangstperiode

  Det er forbudt å drive fangst av grønlandssel i Vesterisen før 10. april. Fra 1. april er det likevel tillatt å drive fangst av ett år og eldre grønlandssel, forutsatt at fangsten foregår utenom kastelegrene.

  Fangst i Vesterisen må avsluttes 30. juni.

  Det kan drives fangst i Russlands økonomiske sone fra og med 15. mars til og med 30. juni.

  § 7 Rapportering

  Uten hinder av forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 2, skal fartøy som deltar i selfangst føre papirdagbok utstedt av Fiskeridirektoratet.

  § 8 Kontroll og observasjon

  Fartøy som får tillatelse til å delta i fangst kan pålegges å ha inspektør om bord under fangsten.

  § 9 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

  § 10 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65.

  § 11 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2023.

  -------------------

  GL/EW