J-179-2022: Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2022-2023

Erstatter: J-158-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.09.2022

Gyldig til: 31.07.2023

Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2022-2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. september 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  I

  I forskrift av 25. august 2022 nr. 1492 om regulering av fisket etter brisling i 2022-2023 gjøres følgende endringer:

  Kapitteloverskrift til kapittel I (endret) skal lyde:

  Kapittel I. Fiskeforbud og totalkvote

  § 2 (ny) skal lyde:

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges territorialfarvann. I Skagerrak kan det fiskes inntill  943 tonn i henhold til avtalen mellom EU og Norge. Øvrige begrensninger følger av § 3 og § 4.

  § 2 blir § 3

  § 3 utgår

  § 4 (ny) skal lyde:

  § 4 Områdekvoter og forbud

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-36 (Nordfjord).

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-39 (Sognefjorden) innenfor en kvote på 500 tonn.

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv) innenfor en kvote på 500 tonn.

  Det er midlertidig forbudt å fiske brisling i statistikklokasjon 07-26 og 07-27 (Trondheimsfjorden).

  Forbud og kvoter etter denne paragraf er ikke til hinder for at vedkommende salgslag kan tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm, i samsvar med praksisen i fredningstiden.

  Fartøy som skal delta i fisket etter kystbrisling må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste senest 48 timer før utseiling. Melding sendes på e-post til .

  Overskrift til nytt kapittel III skal lyde:

  Kapittel III. Fellesbestemmelser

  § 5 (ny) skal lyde:

  § 5 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvote som nevnt i § 2 eller § 4 er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel III blir kapittel IV

  §§ 4 og 5 blir ny §§ 6 og 7.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2022-2023

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 25. august 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  Kapittel I. Fiskeforbud og totalkvote

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:

  1. I ICES’ statistikkområde 4 i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde 4 vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
  2. I ICES’ statistikkområde 3a i Norges territorialfarvann og i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges territorialfarvann. I Skagerrak kan det fiskes inntill  943 tonn i henhold til avtalen mellom EU og Norge. Øvrige begrensninger følger av § 3 og § 4.

  Kapittel II. Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen

  § 3 Fredningstid for kystbrisling

  I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det forbudt å fiske kystbrisling.

  Fiskeridirektoratet kan for hele eller deler av kysten eller avgrensede områder, gjøre unntak fra fredningstiden for kystbrisling, så som når avtaksmessige hensyn gjør det forsvarlig. Når biologiske eller innblandingsmessige hensyn tilsier det, kan Fiskeridirektoratet forlenge fredningstiden. Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag i samsvar med praksis tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs. 60 % over 11 cm.

  Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag før fredningstidens opphør gjennomføre et begrenset prøvefiske.

  § 4 Områdekvoter og forbud

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-36 (Nordfjord).

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-39 (Sognefjorden) innenfor en kvote på 500 tonn.

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv) innenfor en kvote på 500 tonn.

  Det er midlertidig forbudt å fiske brisling i statistikklokasjon 07-26 og 07-27 (Trondheimsfjorden).

  Forbud og kvoter etter denne paragraf er ikke til hinder for at vedkommende salgslag kan tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm, i samsvar med praksisen i fredningstiden.

  Fartøy som skal delta i fisket etter kystbrisling må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste senest 48 timer før utseiling. Melding sendes på e-post til .

  Kapittel III. Fellesbestemmelser

  § 5 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvote som nevnt i § 2 eller § 4 er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel IV. Straff og ikrafttredelse

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. juli 2023.

  --------------------

  NWA/EW