J-179-2021: Forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2021

Erstatter: J-175-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.09.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. september 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686 og forskrift 16. desember 2020 nr. 2907 om å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2021 (deltakerforskriften) §§ 1 bokstav o, 41 og 42.

  I

  I forskrift 8. mars 2021 nr. 625 om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2021 gjøres følgende endring:

  § 3 åttende og niende ledd oppheves.

  § 4 annet ledd oppheves

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  »»»»»»»»»»»»»»»»

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2021

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. mars 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 36, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686 og forskrift 16. desember 2020 nr. 2907 om å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2021 (deltakerforskriften) §§ 1 bokstav o, 41 og 42.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande fisk i Grønlands økonomiske sone.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområde 14b og NAFO område 1F (forvaltningsområde Sydvest- og Sydøstgrønland):

  a.  1 350 tonn torsk

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i NAFO område 1 (Vest-Grønland):

  a.  1 450 tonn blåkveite

  b.       40 tonn skolest

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområde 5a, 12 og 14:

  a.  1 000 tonn bunnlevende uer

  b.     925 tonn blåkveite
  c.     340 tonn brosme

  d.     125 tonn skolest

  e.       30  tonn kveite

  f.      150 tonn bifangst av andre arter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande 1 000 tonn reker i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområde 5a og 14.

  § 3 Gruppekvoter

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan totalt fiske og lande inntil 1 100 tonn torsk i ICES område ICES 14b og NAFO 1F (forvaltningsområde Sydvest- og Sydøstgrønland) unntatt i forvaltningsområde Dohrn Banke.

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 250 tonn torsk i forvaltningsområde Dohrn Banke.

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 340 tonn brosme.

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 30 tonn kveite.

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 100 tonn bunnlevende uer.

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 900 tonn bunnlevende uer.

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande 1 450 tonn blåkveite i NAFO område 1 (Vest-Grønland).

  § 4 Fartøykvoter

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy tildeles fartøykvote på 366,67 tonn torsk.

  Fartøy med torsketråltillatelse tildeles fartøykvote på 483,33 tonn blåkveite ved Vest-Grønland.

  Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fiske etter blåkveite ved Øst-Grønland tildeles fartøykvote på 125 tonn torsk og 897 tonn uer.

  Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene dersom gruppekvotene eller totalkvoten beregnes tatt.

  § 5 Maksimalkvote

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy som deltar i fisket etter torsk og blåkveite kan fiske inntil 20 tonn bunnlevende uer.

  § 6 Påmelding og tillatelse

  Fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse eller som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket kan ta til. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn kvotegrunnlaget gir rom for, vil deltakelsen bli avgjort ved loddtrekning.

  Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

  § 7 Tids- og områdebegrensning

  Fisket etter torsk kan bare foregå på de vilkårene og innenfor de tidsrom og områder som bestemmes av grønlandske myndigheter.

  Fisket etter blåkveite ved Vest-Grønland kan bare foregå i området sør for 64°30`N.

  § 8 Refordeling

  Fartøykvotene kan endres eller oppheves dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det.

  § 9 Stopp i fisket

  Fiskeriene vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.

  § 10 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 11 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.

  ””””””””””””””””””””””””””””””