J-178-2021: Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2021

Erstatter: J-154-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.09.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. september 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 og forskrift  26. mars 2021 nr. 1038 om regulering av fangst av vågehval i 2021 § 3 annet ledd.

  § 1 Stopp i fangsten

  Fangst av vågehval stoppes med virkning fra og med 27. september 2021.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.

  ””””””””””””””””””””””””””””””””””””