J-173-2021: Forskrift om stopp av fangst av snøkrabbe i 2021

Gyldig fra: 16.09.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om stopp av fangst av snøkrabbe i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. september 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 19. desember 2014 nr. 1836 om forbud mot fangst av snøkrabbe § 6.

  § 1 Stopp i fisket

  Fangst av snøkrabbe stoppes med virkning fra og med 1. oktober 2021.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.

  ------------

  HØ/EW