Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-17-2021: Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann

Erstatter: J-82-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.01.2021

Forskrift om endring av forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. januar 2020 med hjemmel i forskrift 30. august 2010 nr. 1230 om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll mv. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann § 16, jf. lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39 og 43.

  I

  I forskrift 30. august 2010 nr. 1230 om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll mv. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann gjøres følgende endring:

  § 5 tredje ledd skal lyde:

  Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Norge, Russland, Færøyene, Grønland, Island og Storbritannia, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  Vedlegg skal lyde:

  Vedlegg. Forklaring til angivelse av soner (ZO)

  Følgende områder/soner med tilhørende koder benyttes for dataelementet ZO:

  Sone

  Kode

  Norges økonomiske sone

  NOR

  Fiskevernsonen ved Svalbard

  XSV

  Fiskerisonen ved Jan Mayen

  XJM

  Skagerrak

  XSK

  EU-sonen

  XEU

  Russisk sone

  RUS

  Grønlandsk sone

  GRL

  Færøysk sone

  FRO

  Islandsk sone

  Britisk sone

  ISL

  GBR

  NEAFC-området

  XNE

  NAFO-området

  XNW

  CCAMLR-området

  XCA

  Svalbards territorialfarvann

  XSI

   II

   Forskriftsendringene trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  --------------------

  Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann

   Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 30. august 2010 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, og i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39 og 43:

   KAPITTEL I. GENERELLE BESTEMMELSER

   § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder i Svalbards territorialfarvann for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed, herunder omlastning. Forskriften gjelder også for fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy og lete- og forsøksfartøy. Ved omlasting kommer forskriften til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

  Forskriften gjelder ikke for fartøy som er omfattet av forskrift 31. august 2010 nr. 1231 om elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata ved utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

  KAPITTEL II. RAPPORTERING

  § 2 Krav til rapportering

  Fartøy omfattet av denne forskrift skal sende meldingene angitt i §§ 3 til 8 per telefaks til Fiskeridirektoratet. Meldingene skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

  Ansvarshavende om bord på fartøy omfattet av denne forskrift skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket i Svalbards territorialfarvann påbegynnes, herunder at Fiskeridirektoratet kan motta telefaks og at fartøyet får returmeldingen som angir meldingsstatus fra Fiskeridirektoratet i henhold til § 10 i denne forskriften.

  § 3 Melding om fiskestart

  Fartøy som nevnt i § 1 som skal drive fiske eller fangst i territorialfarvannet, skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i dette området påbegynnes, sende melding om fiskestart.

  Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone eller fra fiskevernsonen ved Svalbard, etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt. Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart hver gang det går inn i territorialfarvannet.

  Fartøyet kan ikke påbegynne fiske i territorialfarvannet før melding om fiskestart (COE) er bekreftet mottatt av Fiskeridirektoratet i henhold til § 10 i denne forskriften.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COE, melding om fiskestart

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kansellering

  RE

  V

  Angivelse av at meldingen er en kansellering

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

  Posisjon bredde

  XT

  V

  Posisjon bredde ved sending av rapport
  N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  V

  Posisjon lengde ved sending av rapport
  E/WGGGDD (WGS-84)

  Fangstområde

  RA

  V

  ICES område der fisket skal starte

  Dato

  PD

  P

  Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestart
  N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestart
  E/WGGGDD (WGS-84)

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  § 4 Melding om fangst ved rapportering per telefaks

  Fartøy som nevnt i § 1 som rapporterer per telefaks skal sende melding om fangst (CAT) ved overgang til fiske i annet ICES-statistikkområde, og ellers ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter at melding om fiskestart (COE) er sendt.

  Melding om fangst skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Innhold

  Meldingstype

  TM

  P

  CAT, Fangstmelding

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kansellering eller korrigering

  RE

  V

  Angivelse av om meldingen er en kansellering eller en korrigering

  Posisjon lengde

  LA

  PD

  Posisjon lengde på meldingstidspunktet
  PD: påkrevd dersom fartøyet ikke sender posisjonsrapporter

  Posisjon bredde

  LO

  PD

  Posisjon bredde på meldingstidspunktet
  PD: påkrevd dersom fartøyet ikke sender posisjonsrapporter

  Fangst

  CA

  P

  Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

  RA

  P

  ICES-område der fangsten er tatt

  Sone

  ZO

  P

  Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

  § 5 Omlastingsmelding

  Fartøy som nevnt i § 1 som skal avgi fangst, skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes, sende melding om omlasting.

  Fartøy som har mottatt fangst, skal umiddelbart og senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende, melding om omlasting.

  Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Norge, Russland, Færøyene, Grønland, Island og Britannia, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  TRA, melding om omlasting

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kansellering eller korrigering

  RE

  V

  Angivelse av om meldingen er en kansellering eller korrigering

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Antatt posisjon bredde for omlasting
  N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Antatt posisjon lengde for omlasting
  E/WGGGDD (WGS-84)

  Kvantum om bord

  OB

  PD

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Kvantum som skal overføres

  KG

  P

  Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Overført fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra.
  PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst.

  Overført til

  TT

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres til.
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Dato

  PD

  PD

  Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Tid

  PT

  PD

  Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  § 6 Melding om havneanløp

  Fartøy som nevnt i § 1, skal uavhengig av om det skal landes fangst, sende melding om havneanløp senest 4 timer før anløp til havn.

  Fartøy som nevnt i § 1 som har mottatt fangst fra et annet fartøy, skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.

  Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  POR, melding om havneanløp

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kansellering eller

  korrigering

  RE

  V

  Angivelse av om meldingen er en kansellering eller en korrigering

  Anløpshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Landingsanlegg

  LS

  PD

  Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer).
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Dato

  PD

  P

  Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

  Kvantum som skal landes

  KG

  PD

  Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  § 7 Melding om havneavgang

  Fartøy som nevnt i § 1, skal sende melding om havneavgang senest 2 timer etter havneavgang, men før fisket starter.

  Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DEP, melding om havneavgang

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kansellering

  RE

  V

  Angivelse om at meldingen er en kansellering

  Avgangshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som forlates
  ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Dato avgang havn

  ZD

  P

  Dato for avgang havn (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid avgang havn

  ZT

  P

  Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM)

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder)

  § 8 Melding om avslutning av fiske

  Fartøy som nevnt i § 1, skal sende melding om avslutning av fiske når fisket i territorialfarvannet avsluttes og senest ved utgang av dette området. Fartøy som bistår fiskeflåten, skal sende melding om avslutning av fiske hver gang det går ut av territorialfarvannet.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COX, melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kansellering

  RE

  V

  Angivelse om at meldingen er en kansellering

  Anløpshavn

  PO

  V

  Internasjonal kode for havnen som skal anløpes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Kvantum om bord

  OB

  V

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

  Fangst

  CA

  PD

  Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom det rapporteres manuelt

  Sone

  ZO

  PD

  Sone der fangsten er tatt (ISO alfa-3). Se vedlegg 2.
  PD: påkrevd dersom det rapporteres manuelt

  § 9 Fangstdagbok

  Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.

  Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr. dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

  Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført senest før neste hal/drag/kast tas om bord.

  Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av melding om avslutning av fiske.

  I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet i medhold av § 3 - § 8.

  Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.

  Fangstdagboken skal på forlangende fremvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.

   KAPITTEL III. RETURMELDING

   § 10 Returmelding

  Meldinger sendt per telefaks til Fiskeridirektoratet i henhold til denne forskrift vil automatisk bli bekreftet med en mottakskvittering. Dersom mottakskvitteringen ikke mottas, eller denne inneholder opplysninger om at meldingen ikke kunne mottas, må fartøyet sende meldingen på nytt til Fiskeridirektoratet. Meldingen anses ikke som mottatt av Fiskeridirektoratet før fartøyet har mottatt bekreftende mottakskvittering.

  KAPITTEL IV. KORREKSJON, KANSELLERING OG TEKNISKE FEIL

  § 11 Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

  Melding om havneanløp (POR), melding om omlasting (TRA) og melding om fangst (CAT) kan korrigeres. Melding om fangst (CAT) kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp (POR) eller melding om avslutning av fiske (COX) er sendt.

  Dataelementet kvantum om bord (OB) i melding om fiskestart (COE) kan korrigeres frem til fartøyet går inn i Svalbards territorialfarvann.

  Melding om fiskestart (COE), melding om fangst (CAT), melding om havneanløp (POR), melding om havneavgang (DEP), melding om omlasting (TRA) og melding om avslutning av fiske (COX) kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk og innenfor gjeldende tidsfrister med nytt RN.

  § 12 Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved fartøyets rapporteringsutstyr slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift, eller fartøyet har fått dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til å starte fisket.

  Dersom det oppstår feil ved fartøyets rapporteringsutstyr mens fartøyet er på fiskefeltet må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn.

  KAPITTEL V. KONTROLL, INSPEKSJON, M.V.

   § 13 Kontroll, inspeksjon m.v.

  Fartøy som fisker i territorialfarvannet skal føre sitt nasjonale flagg og skal være merket på en slik måte at de lett kan identifiseres i henhold til alminnelige internasjonale standarder slik som FAO’s retningslinjer for merking av fiskefartøy (FAO Standard Specification for Marking and Identification of Fishing Vessels).

  Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med losleider som fyller vilkårene i henhold til ISO/FDIS 799 og som er egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere forskrifter om leiderens utforming.

  Fiskeridirektoratet kan gi forskrifter om at fartøy skal ha om bord tegning/ beskrivelse med mål over oppbevaringsrom/ binger/ RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.

  § 14 Krav til stuing

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues ombord i fartøyet.

  § 15 Lasteromstegninger

  Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av lasterom og andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter. Dersom fartøyet deltar i fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-farvann, gjelder dette kravet for fartøy over 17 meter største lengde.

  Tegningene eller beskrivelsene som nevnt i første ledd må angi de enkelte roms brutto lagringskapasitet i kubikkmeter. Dersom rommet er ytterligere oppdelt skal dette angis på samme måte.

  For norske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være kontrollert av Sjøfartsdirektoratet eller annen instans godkjent for slik kontroll.

  For utenlandske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være godkjent av kompetent myndighet i den stat hvor fartøyet er registrert.

  Tegninger eller beskrivelser som nevnt i første ledd pliktes på forespørsel fremlagt for kontrollmyndigheter.

  KAPITTEL VI. REGULERINGSFULLMAKT, STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

   § 16 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

  § 17 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes eller er gjenstand for inndragning etter lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 62 og 64, og lov av 17. Juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 annet og tredje ledd. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 18 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2010. Samtidig oppheves forskrift av 17. mars 2005 nr. 237 om rapportering og kontroll m.v. ved fiske og fangst m.v. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og forskrift av 26. mars 2003 nr. 406 om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet i fiskevernsonen i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  ---------------

  AH/EW

   Vedlegg

   Forklaring til angivelse av soner (ZO)

  Følgende områder/soner med tilhørende koder benyttes for dataelementet ZO:

   

  Sone   

  Kode

   

  Norges økonomiske sone

  NOR

   

  Fiskevernsonen ved Svalbard

  XSV

   

  Svalbards territorialfarvann

  XSI

   

  Fiskerisonen ved Jan Mayen

  XJM

   

  Skagerrak

  XSK

   

  EU-sonen

  XEU

   

  Russisk sone

  RUS

   

  Grønlandsk sone

  GRL

   

  Færøysk sone

  FRO

   

  Islandsk sone

  Britisk sone

  ISL

  GBR

       
   

  NEAFC-området

  XNE

   

  NAFO-området

  XNW

   

  CCAMLR-området

  XCA