J-169-2021: Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2021

Gyldig fra: 13.09.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. september 2021  med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 17. desember 2020 nr. 2958 om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2021 § 12

  § 1 Stopp i fisket

  Direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap stoppes med virkning fra og med 16. september 2021.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.

  ---------------

  HØ/EW