J-168-2022: Forskrift om kartleggingsfisket etter torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2022

Gyldig fra: 14.09.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om kartleggingsfisket etter torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. september 2022 med med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21 og forskrift 20. desember 2018 nr. 2217 om forbud mot fisket etter torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen § 3

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2022.

  § 2 Totalkvote

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy fiske og lande inntil 342 tonn torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  § 3 Maksimalkvote

  Fartøy med adgang til å delta kan maksimalt fiske og lande 175 tonn torsk.

  § 4 Begrensning i deltakelsen

  Kun ett fartøy kan delta i kartleggingsfisket om gangen.

  Det fartøyet som først seiler inn i fiskerisonen ved Jan Mayen sonen, har fortrinnsrett. Neste fartøy kan starte fisket når fartøyet som er i sonen, har avsluttet fisket og forlatt sonen.

  § 5 Redskapsbegrensning

  Det er kun tillatt å fiske med line.

  § 6 Melding til Fiskeridirektoratet

  Fartøy som skal delta, må melde fra til Fiskeridirektoratet før fisket starter. Meldingen sendes til .

  § 7 Prøvetaking m.v.

  Fisket skal gjennomføres i henhold til retningslinjer, herunder krav om prøvetaking, som utarbeides av Havforskningsinstiuttet.

  § 8 Stopp i fisket

  Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2022.

  -----------

  HØ/EW