J-166-2021: Forskrift om stopp i fisket etter torsk og uer i Grønlands økonomiske sone i 2021

Gyldig fra: 09.09.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om stopp i fisket etter torsk og uer i Grønlands økonomiske sone i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. september 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 8. mars 2021 nr. 625 om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2021 § 9

  § 1 Stopp i fisket

  Fisket etter torsk og uer i Grønlands økonomiske sone stoppes med virkning fra og med 9. september 2021.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

   

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.

  HY/EW