J-165-2021: Forskrift om stopp i fisket etter torsk for fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i fiskevernsonen ved Svalbard i 2021

Gyldig fra: 09.09.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om stopp i fisket etter torsk for fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i fiskevernsonen ved Svalbard i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. september 2021 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 16 og § 59, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, og forskrift 18. desember 2032 om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2021 § 6

  § 1 Stopp i fisket

  Fisket etter torsk for fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU stoppes med virkning fra og med 09.09.2021.

  Fartøy som har lisens fra Fiskeridirektoratet for fiske etter torsk i Norges økonomiske sone nord for 62° N i 2021, kan fortsette fisket i fiskevernsonen ved Svalbard inntil kvoten tildelt EU i Norges økonomiske sone nord for 62° N er oppfisket.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av forskriften straffes i henhold til  lov om økonomiske soneloven §§ 8 og 9 og havressurslova §§ 60, 61, 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.

  -----------------

  AM/EW