J-154-2021: Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2021

Erstatter: J-197-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.08.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 25. august 2021 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

   I

  I forskrift 14. desember 2020 nr. 2757 om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2021 gjøres følgende endringer:

  Ny § 6 skal lyde:

  § 6 Soneadgang ved fisket etter makrell

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 83 524 tonn av Færøyenes nasjonale kvote av makrell i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  Gjeldende §§ 6 – 8 blir §§ 7 – 9.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2021  

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2020 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  § 2 Kvoter i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62°N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a. 4 945 tonn torsk

  b. 1 100 tonn hyse

  c.    500 tonn sei

  d.    400 tonn andre arter, herunder uer og blåkveite, som bifangst

  § 3 Kvoter tildelt av Russland

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta som er tildelt Færøyene av Russland i Norges økonomiske sone nord for 62° mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a.   4 000 tonn torsk

  b.      350 tonn hyse

  § 4 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 5 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % bifangst av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

  § 6 Soneadgang ved fisket etter makrell

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 83 524 tonn av Færøyenes nasjonale kvote av makrell i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  § 7 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 8 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften, straffes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 9 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021.

  ----------

  HØ/EW