J-153-2021: Forskrift om stopp i fisket etter snabeluer nord for 62°N i 2021

Gyldig fra: 24.08.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om stopp i fisket etter snabeluer nord for 62°N i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. august 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 18. desember 2020 nr. 3031 om regulering av fisket etter snabeluer nord for 62°N i 2021 § 12

  § 1 Stopp i fisket

  Fisket etter snabeluer for fartøy med torsketråltillatelse eller seitråltillatelse stoppes med virkning fra og med 26. august 2021.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

   

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.

  ---------------------

  HØ/EW