Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-148-2023: Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Erstatter: J-46-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.09.2023

Forskrift om endring av forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2023 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om

  retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 19, § 31 og§ 31a og lov 6. juni 2008 nr.

  37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 60, § 64 og § 65.

  Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet.

  I

  I forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse, gjøres følgende endringer:

  § 3. Leveringsplikten, nytt sjette ledd skal lyde:

  Anlegg pålagt aktivitetsplikt kan utveksle fangst kjøpt under tilbudsplikten til andre anlegg med aktivitetsplikt uten forutgående bearbeiding. Kravet til bearbeiding av torskefangstene omfattet av tilbudsplikten må da oppfylles av anlegget som overtar fangsten.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------

  Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

  Fastsatt ved kgl.res. 12. september 2003 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 19, 31 og 31a og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 60, 64 og 65. Fremmet av Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet).

  § 1 Formål

  Formålet med denne forskrift er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten.

  § 2 Forskriftens virkeområde

  Forskriften gjelder levering av fangst fra fartøy som eieren er tildelt torsketråltillatelse for, og som eies helt eller delvis av fiskeindustribedrifter på grunnlag av dispensasjon i medhold av deltakerloven § 6 tredje ledd.

  Forskriften gjelder også for levering av fangst fra andre fartøy som eieren er tildelt torsketråltillatelse for, og hvor det ved forskriftens ikrafttredelse er stilt vilkår om levering av hele eller deler av fangsten til visse fiskeindustribedrifter, til visse kommuner eller til større geografiske områder.

  § 3 Leveringsplikten

  Eier av fartøy som nevnt i § 2 skal tilby fartøyets fangst, jf. § 4, i overenstemmelse med de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet eller ved godkjenning av eiersammensetning, eller som er fastsatt i selskapsvedtekter godkjent av fiskerimyndighetene.

  Fartøyeieren skal innen utgangen av november og innen utgangen av mai legge frem en plan for drift og levering i neste halvår. Ved avvikende forutsetninger for planen hos en eller begge parter, skal det tas ny kontakt. Det skal fremgå blant annet når man tar sikte på å fiske og til hvem man tar sikte på å selge fangsten. Det skal også fremgå at planen er satt opp i samråd med den eller de bedriftene som er tilgodesett gjennom leveringsvilkår og om fartøyeieren og bedriften er overens om planen, med mindre leveringsplikten gjelder ett eller flere fylker.

  Dersom den eller de fiskeindustribedrifter som er tilgodesett i vilkår som nevnt i første ledd, ikke kjøper fangsten, skal fartøyets fangst tilbys fiskeindustribedrifter i Nord-Norge.

  Fangsten skal leveres til anlegg som driver bearbeiding av fisk i regionen. Vedkommende anlegg må være registrert i Fiskebruksregisteret og i Kjøperregisteret.

  Uansett om fangsten kjøpes i henhold til den primære leveringsplikten i første ledd eller den sekundære leveringsplikten i tredje ledd, skal vedkommende fiskeindustribedrift alltid foreta bearbeiding av 75 % av torskefangstene omfattet av leveringsplikten før videresalg.

  Anlegg pålagt aktivitetsplikt kan utveksle fangst kjøpt under tilbudsplikten til andre anlegg med aktivitetsplikt uten forutgående bearbeiding. Kravet til bearbeiding av torskefangstene omfattet av tilbudsplikten må da oppfylles av anlegget som overtar fangsten

  § 4 Leveringspliktig fangst

  Leveringsplikten i henhold til § 3 omfatter 80% av fartøyets fangst av torsk og 60% av fartøyets fangst av hyse, for begge fiskeslag nord for 62°N. Dersom de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet eller ved godkjenning av eiersammensetning innebærer leveringsplikt for en mindre andel av fartøyets fangst, går slike individuelle vilkår foran bestemmelsen i første punktum.

  § 5 Fastsetting av pris

  Dersom det bare er en bedrift som er tilgodesett gjennom fastsatte vilkår, skal prisen for råstoffet fastsettes til gjennomsnittet av oppnådde priser for tilsvarende fisk (fersk eller fryst) på auksjon eller ved annen omsetning de siste to uker før salget finner sted i Norges Råfisklags distrikt. Fangst som er omsatt under ordningen med leveringsplikt for torsketrålere eller distriktskvoteordningen holdes utenfor beregningsgrunnlaget for prisfastsettelsen.

  Dersom det er flere bedrifter som kan kjøpe fangsten i henhold til fastsatte vilkår, kan fangsten utbys på auksjon gjennom vedkommende salgslag til samtlige av disse. Det samme gjelder dersom fangsten utbys for salg i en hel region i henhold til § 3 tredje til femte ledd. Den prisen som fremkommer etter reglene i første ledd skal være maksimums utbudspris i slik auksjon.

  Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke dersom fangsten leveres til fartøyeierens eget anlegg.

  Hvis ingen bedrift i regionen kjøper fangsten, kan råstoffet tilbys på det åpne markedet. Fangster som av denne grunn blir solgt utenfor regionen, skal regnes med ved beregningen av om leveringsplikten i henhold til § 4 er oppfylt.

  § 6 Leveringssted for fangst omfattet av leveringsplikten

  Leveringsplikten innebærer at fangstene kan losses ved eller på annen måte kan transporteres til den fiskeindustribedriften som har fått tilslag. Dersom lossing skjer innenfor den region som kjøperen er lokalisert i, skal kjøperen selv stå for og bekoste transport til eget anlegg. Dersom lossing skjer utenfor denne regionen, skal fartøyeieren stå for og bekoste transport til kjøperens anlegg.

  § 7 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til deltakerloven § 28 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 8 Straff og andre sanksjoner ved brudd på leveringsplikten

  Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes etter deltakerloven §§ 31 og 31a og havressursloven §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften kan også medføre tilbakekall av ervervstillatelse eller torsketråltillatelse i medhold av deltakerloven §§ 11 og 18. Det samme gjelder ved overtredelse av § 3 siste ledd når det er samme eier direkte eller indirekte til fiskeindustribedriften og torsketråleren.

  § 9 Ikrafttredelse, kontroll

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften, herunder bestemmelser om hvilke opplysninger fartøyeiere og andre skal gi for å sikre kontroll av forskriftens bestemmelser og bestemmelser om hvordan fiskeindustribedrifter skal legge til rette for at bearbeidingsplikten i § 3 kan kontrolleres.

  ----------------------

  KS/EW