J-146-2022: Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk

Gyldig fra: 02.08.2022

Gyldig til: 16.08.2022

Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet  2.august 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 23. desember 2021 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50 bokstav b.

  § 1 Forbud mot fiske

  I perioden fra og med 3. august til og med 16. august er det forbudt å fiske med trål og snurrevad i et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 58 grader 00,0 minutter            Øst 002 grader 45,0 minutter
  2. Nord 57 grader 50,0 minutter            Øst 002 grader 55,0 minutter
  3. Nord 57 grader 40,0 minutter            Øst 004 grader 00,0 minutter
  4. Nord 57 grader 45,0 minutter            Øst 004 grader 00,0 minutter
  5. Nord 58 grader 00,0 minutter            Øst 003 grader 24,0 minutter
   Herfra videre til posisjon 1

  § 2 Unntak

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fisker etter sild, makrell og hestmakrell med pelagisk trål, ringnot, drivgarn og dorg/juksa fiske i område angitt i § 1. I tillegg kan det fiskes med teiner og skjellskrape i området. Garn kan også benyttes ved fiske i dette området dersom maskevidden tilsvarer det som er angitt i forskrift om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser 23. desember 2021 for direkte fiske etter torsk, hyse, sei og hvitting. Innenfor det stengte området kan det også fiskes med reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 16. august 2022.

  -----------------------

  MKRB/EW