J-143-2023: Forskrift om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62° N i 2023

Erstatter: J-278-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.09.2023

Gyldig til: 31.12.2023

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62° N i 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. september 2023 med hjemmel i forskrift 19. desember 2022 nr. 2327 om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62° N i 2023 § 4.

  I

  I forskrift 19. desember 2022 nr. 2327 om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62° N i 2023 gjøres følgende endringer:

  § 3 (ny) skal lyde:

  § 3. Stopp i fisket etter brosme

  Fisket etter brosme stoppes med virkning fra og med lørdag 16. september 2023.

  § 4 (ny) skal lyde:

  § 4. Bifangst

  Fra og med lørdag 16. september 2023 kan det enkelte fartøy med adgang til å delta ha inntil 25 % bifangst av brosme i de enkelte fangster og ved landing.

  Gjeldende §§ 3 – 7 blir nye §§ 5 – 9.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -----------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62° N i 2023

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 16, § 37 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  § 1. Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brosme og lange nord for 62° N i 2023.

  § 2. Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 10 454 tonn lange og 8 076 tonn brosme nord for 62° N.

  § 3. Stopp i fisket etter brosme

  Fisket etter brosme stoppes med virkning fra og med lørdag 16. september 2023.

  § 4. Bifangst

  Fra og med lørdag 16. september 2023 kan det enkelte fartøy med adgang til å delta ha inntil 25 % bifangst av brosme i de enkelte fangster og ved landing.

  § 5. Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 6. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter brosme og lange når totalkvoten er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 7. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 8. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 9. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023

  ------------------------

  KOO/EW