J-143-2021: Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2021

Erstatter: J-227-2019, J-223-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.07.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 20. juli 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 36 og 47 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35°N og vest for en linje trukket langs meridianen 42°V til posisjon 59°N 42°V og derfra langs meridianen 44°V til Grønlands kyst (NAFO-området).

  § 4 gjelder også i området vest av 37°V.

  Med underområder (divisions) menes de inndelingene av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller flere bokstaver (eks. 3M eller 3NO).

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i NAFO-området i 2021.

  § 3 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan konvensjonelle havfiskefartøy fiske og lande inntil 139 tonn torsk i underområde 3M.

  § 4 Påmelding og tillatelse

  Ett fartøy kan delta i fisket etter torsk i underområde 3 M i 2021.

  Fartøy som ønsker å delta i fisket må sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt mer enn to fartøy, vil deltakelsen bli avgjort ved loddtrekning.

  Ingen fartøy kan delta uten skriftlig tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  § 5 Fartøykvote

  Fartøyet med adgang til å delta kan fiske og lande en fartøykvote på 139 tonn torsk.

  § 6 Observatør

  Fartøyet må ha observatør om bord godkjent av Fiskeridirektoratet.

  Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

  Etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet kan observatørdekningen reduseres til inntil 25% av tiden fartøyet oppholder seg i området dersom fartøyet sender daglige fangstrapporter elektronisk i henhold til forskrift 11. desember 2009 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 3 bokstav b og daglige observatørrapporter elektronisk i henhold til NAFO Conservation and Enforcement Measures artikkel 30.14 (e).

  Fartøyet plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling. Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. Før fisket kan starte i 2021 må fartøyet ha betalt alle kostnader ved å ha observatør om bord i 2019, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved eventuell for sen betaling.

  § 7 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.

  § 8 NAFO-reguleringer

  Fartøyene skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Konvensjonen om fiske i NAFO-området.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 eller deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021. Samtidig oppheves forskrift 21. desember 2020 nr. 3046 om forbud mot å fiske torsk i NAFO-området i 2021.

  -------------------------

  MKRB