J-142-2021: Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021

Erstatter: J-94-2021

Erstattet av: J-214-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.07.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. juli 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12, jf. forskrift 17. desember 2020 nr. 2920 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021 § 8.

  I

  I forskrift 17. desember 2020 nr. 2920 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021 gjøres følgende endringer:

  § 3 (endret) skal lyde:

  § 3 Forbud mot direktefiske

  Det er forbudt for merkeregistrerte fartøy å fiske direkte etter torsk.

  Uten hinder av første ledd kan fartøy over 15 meter største lengde og som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, fiske og lande en garantert kvote på 2 tonn torsk per kvotefaktor og  en maksimalkvote på 10 tonn torsk per kvotefaktor.

  Uten hinder av første ledd kan fartøy under 15 meter største lengde og som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, fiske og lande en garantert kvote på 5 tonn torsk og en maksimalkvote på 10 tonn torsk.

  Uten hinder av første ledd kan fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 500m³ lasteromvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, fiske og lande en garantert kvote på på 2 tonn torsk og en maksimalkvote på 3 tonn torsk.

  Når det enkelte fartøy har fisket sin kvote etter andre, tredje eller fjerde ledd kan disse fartøyene ha bifangst av torsk i fisket etter andre arter etter bestemmelsene i § 4.

  §4 tredje ledd (endret) skal lyde

  Fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil 8,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 17. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i følgende områder i 2021:

  1. I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62° N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen og britisk sone i ICES´ statistikkområde 4.

  1. I Skagerrak, det vil si utenfor den norske grunnlinjen og videre avgrenset mot vest av en rett linje gjennom fra Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.   

  § 2 Totalkvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 1 870 tonn torsk i norsk farvann og EU-sonen i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 5 tonn til forsknings- og undervisningskvoter.

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 61 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.

  § 3 Forbud mot direktefiske

  Det er forbudt for merkeregistrerte fartøy å fiske direkte etter torsk.

  Uten hinder av første ledd kan fartøy over 15 meter største lengde og som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, fiske og lande en garantert kvote på 2 tonn torsk og  en maksimalkvote på 10 tonn torsk per kvotefaktor.

  Uten hinder av første ledd kan fartøy under 15 meter største lengde og som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, fiske og lande en garantert kvote på 5 tonn torsk og  en maksimalkvote på 10 tonn torsk per kvotefaktor.

  Uten hinder av første ledd kan fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 500m³ lasteromvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, fiske og lande en garantert kvote på på 2 tonn torsk og en maksimalkvote på 3 tonn torsk.

  Når det enkelte fartøy har fisket sin kvote etter andre, tredje eller fjerde ledd kan disse fartøyene ha bifangst av torsk i fisket etter andre arter etter bestemmelsene i § 4.

  § 4 Bifangst

  Fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil 20 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

  Fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad i Skagerrak kan ha inntil 10 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

  Fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil 8,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

  Fartøy som fisker med snurrevad i Skagerrak kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

  Fartøy som fisker med stormasket trål i Nordsjøen, unntatt fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse, kan ha inntil 5 %  bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

  Fartøy som fisker med stormasket trål i Skagerrak, unntatt fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse, kan ha inntil 2,5 %  bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

  Fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse som fisker med stormasket trål med en minste maskevidde på 120 mm kan ha inntil 5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing ved fiske i Nordsjøen og inntil 2,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing ved fiske i Skagerrak. I Skagerrak gjelder regelen også ved bruk av seleksjonspanel med maskevidde ned til 90 mm, eller ved bruk av sorteringsrist og med maskevidde ned til 70 mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen.

  Fartøy som fisker med reketrål i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

  Fartøy som fisker med småmasket trål eller småmasket snurrevad, unntatt reketrål, i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 0,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

  § 5 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 6 Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

  § 7 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

  Ved utskiftning, eller ombygging til større fartøy eller til mindre fartøy, skal fartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 8 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvotene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 9 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 10 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 11 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021.

  -------------------

  HY/MKRB