J-14-2024: Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2024

Erstatter: J-4-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.01.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 29. januar 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske i Islands økonomiske sone i 2024.

  § 2 Totalkvote

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan konvensjonelle havfiskefartøy fiske og lande inntil 500 tonn brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone sør for 64° N utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

  § 3 Bifangst

  Ved fiske etter brosme, lange og blålange er det adgang til å ha bifangst av andre arter. Det totale kvantumet av andre arter kan ikke overstige 25 % regnet av kvoten i § 2.

  Som bifangst er det tillatt å ha inntil:

  1. 10 % bifangst av blåkveite
  2. 10 % bifangst av snabeluer

  Det er ikke tillatt å ha bifangst av kveite.

  Bifangsten i annet ledd skal regnes i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 4 Påmelding og tillatelse

  To konvensjonelle havfiskefartøy kan delta i fisket.

  Fartøy som ønsker å delta i fisket må sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt mer enn to fartøy, vil deltakelsen bli avgjort ved loddtrekning.

  Ingen fartøy kan delta uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  § 5 Fartøykvote

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande en fartøykvote på til sammen 250 tonn brosme, lange og blålange.

  § 6 Refordeling

  For å sikre at totalkvoten blir tatt kan Fiskeridirektoratet oppheve fartøykvotene.

  § 7 Stopp i fisket

  Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 9 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2024.

  ----------------------

  HØ/EW