J-138-2021: Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene

Erstatter: J-150-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.07.2021

Gyldig til: 01.09.2021

Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. juli 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f.

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det frem til og med 1. september 2021 tillatt for fartøy i kystfartøygruppen for makrell å fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene i Nordland fylke uavhengig av fartøyets lengde.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell etter første ledd før 1. september 2021 dersom det anses nødvendig som følge av risiko for bifangst av andre arter.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 1. september 2021. Samtidig oppheves forskrift 1. juli 2015 nr. 864 om fiske etter makrell innenfor fjordlinjene.

  ----------------------

  MKRB