J-134-2021: Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter makrell

Gyldig fra: 01.07.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter makrell

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. juli 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  § 1 Tidsbegrenset dispensasjon fra krav om låssetting ved samfiske etter makrell

  Kravet til låssetting i forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 33l første ledd gjelder ikke ved samfiske etter makrell i 2021.

  § 2 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.

  -----------------

  TM/EW