J-13-2024: Forskrift om kvotebytte av lodde i Barentshavet, lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen, sild i Nordsjøen og kolmule i 2024

Gyldig fra: 26.01.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om kvotebytte av lodde i Barentshavet, lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen, sild i Nordsjøen og kolmule i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. januar 2024 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder kvotebytte av lodde i Barentshavet, lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen og sild i Nordsjøen mellom fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriften kapittel 4.

  Forskriften gjelder også kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule mellom fartøy med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6.

  § 2 Vilkår for kvotebytte

  Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde i Barentshavet mot lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen eller mot et kvantum sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriftens kapittel 4.

  Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen mot lodde i Barentshavet eller mot et kvantum sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriftens kapittel 4.

  Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde i Barentshavet mot et kvantum kolmule mellom fartøy med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6.

  Kvotebyttet skal gjelde hele kvoten av lodde i Barentshavet eller hele kvoten av lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2024. Det er en forutsetning for kvotebytte av lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen, at det blir gitt forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen.

  Fartøy kan kun foreta ett kvotebytte som involverer lodde i Barentshavet og ett kvotebytte som involverer lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen. Fartøy med pelagisk tråltillatelse kan likevel motta loddekvote fra inntil to fartøy og gi kolmulekvote til de samme fartøyene.

  Det er ikke til hinder for kvotebytte at det er tildelt leiefartøytillatelse etter konsesjonsforskriften § 1-7 for fiske i medhold av relevant tillatelse.

  Begge fartøyeiere skal gi bindende og signert melding til Norges Sildesalgslag (salg@sildelaget.no) med kopi til Fiskeridirektoratet. Melding om kvotebytte som involverer lodde i Barentshavet må være sendt senest 1. mars 2024. Fiskeridirektoratet kan sette frist for melding om kvotebytte som involverer lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen.

  For fartøy med ringnottillatelse skal meldingen bindende angi fartøynavn og kallesignal. Dersom sild i Nordsjøen inngår i kvotebyttet, skal kvantumet av sild i Nordsjøen som byttes bort angis.

  For fartøy med pelagisk tråltillatelse skal meldingen bindende angi fartøynavn, kallesignal og kvantum av kolmule som byttes bort.

  Det kan ikke fiskes på byttet kvote før Norges Sildesalgslag har sendt bekreftelse på at kvotebyttet er registrert på fartøyets kvotekonto.

  Det er ikke adgang til å bytte bort adgang til å fiske sild og kolmule i andre lands soner.

  § 3 Virkning av kvotebytte av lodde i Barentshavet og lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen

  Kvotebytte mellom to fartøy med ringnottillatelse gir det ene fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift 25. desember 2023 nr. 2096 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2024, og det andre fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter en eventuell forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2024.

  Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote som er byttet bort.

  For øvrig gjelder bestemmelsene i forskriftene nevnt i første ledd så langt de passer ved kvotebytte.

  § 4 Virkning av kvotebytte av lodde i Barentshavet og sild i Nordsjøen, og kvotebytte av lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen og sild i Nordsjøen

  Kvotebytte mellom to fartøy med ringnottillatelse gir det ene fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift 25. desember 2023 nr. 2096 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2024 eller begge fartøyenes kvoter etter en eventuell forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2024. Det andre fartøyet gis rett til å fiske fartøyets egen kvote av sild i Nordsjøen og den delen av det andre fartøyets kvote av sild i Nordsjøen som er meldt inn etter § 2 åttende ledd i denne forskriften, jf. forskrift 21. desember 2023 nr. 2290 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2024.

  Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote eller deler av kvote som er byttet bort.

  For øvrig gjelder bestemmelsene i forskriftene nevnt i første ledd så langt de passer ved kvotebytte.

  § 5 Virkning av kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule

  Kvotebytte mellom fartøy med pelagisk tråltillatelse gir et fartøy rett til å fiske loddekvote fra inntil to andre fartøy i tillegg egen kvote etter forskrift 25. desember 2023 nr. 2096 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2024. Tilsvarende kan avgivende fartøy, i tillegg til egen kvote, fiske den delen av mottakende fartøys kvote av kolmule som er meldt inn etter § 2 niende ledd i denne forskriften, jf. forskrift 21. desember 2023 nr. 2273 om regulering av fisket etter kolmule i 2024.

  Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote eller deler av kvote som er byttet bort.

  For øvrig gjelder bestemmelsene i forskriftene nevnt i første ledd så langt de passer ved kvotebytte.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og varer til 31. desember 2024.

  ------------------

  VFHN/EW