Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-123-2024: Forskrift om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62 grader nord i 2024

Erstatter: J-78-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.07.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62 grader nord i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. juli 2024 med hjemmel i forskrift 15. desember 2023 nr. 2153 om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62 grader nord i 2024 § 9.

  I

  I forskrift 15. desember 2023 nr. 2153 om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62 grader nord i 2024 gjøres følgende endringer:

  § 7 tredje ledd skal lyde:

  Fisket etter lange stoppes med virkning fra og med 15. juli 2024 for fartøy under 28 meter største lengde. Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av lange. Bifangsten beregnes ut fra summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 24.00.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62 grader nord i 2024

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 15. desember 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 16, § 37 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  § 1. Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brosme og lange nord for 62° N i 2024.

  § 2. Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 8 600 tonn lange og 8 071 tonn brosme nord for 62° N.

  § 3. Gruppekvote for havfiskefartøy

  Fartøy på eller over 28 meter største lengde kan fiske og lande inntil 5 090 tonn brosme og 3 987 tonn lange.

  § 4. Gruppekvote for kystfartøy

  Fartøy under 28 meter største lengde kan fiske og lande inntil 2 981 tonn brosme og 4 613 tonn lange.

  § 5. Maksimalkvoter for fartøy under 28 meter største lengde

  Fartøy under 28 meter kan fiske og lande følgende kvanta lange:

  Fartøy med største lengde under 11 meter:         42 tonn
  Fartøy med største lengde 11-14,99 meter:         84 tonn
  Fartøy med største lengde 15-27,99 meter:  126 tonn

  § 6. Kvotefleksibilitet på total- og gruppenivå fra 2024 til 2025

  Dersom total- eller gruppekvoten overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste kvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum.

  Dersom total- eller gruppekvoten ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne kvoten til det påfølgende kvoteåret.

  Total- og gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår som beskrevet i første og andre ledd.

  § 7. Stopp i fisket og bifangst av brosme og lange

  For fartøy som ikke har adgang til å delta i direkte fiske etter brosme og lange, er det ved fiske med stormasket trål tillatt med en samlet bifangst på inntil 20 % brosme og lange i de enkelte fangster og ved landing, og inntil 30 % i de enkelte fangster og ved landing ved fiske med konvensjonelle redskaper.

  Fisket etter brosme stoppes med virkning fra og med 1. april 2024 for fartøy under 28 meter største lengde. Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 40 % bifangst av brosme. Bifangsten beregnes ut fra summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 24.00.

  Fisket etter lange stoppes med virkning fra og med 15. juli 2024 for fartøy under 28 meter største lengde. Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av lange. Bifangsten beregnes ut fra summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 24.00.

  § 8. Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 9. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter brosme og lange når totalkvoten er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 10. Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 11. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold havressursloven § 60, § 61, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 12. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2024 og gjelder til og med 31. desember 2024.

  ----------------------

  IEK/EW