Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-122-2024: Forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2024

Erstatter: J-250-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.07.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. juli 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686, og forskrift 21. desember 2023 om å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2024 (deltakerforskriften) § 1 bokstav o, § 41 og § 42.

  I

  I forskrift 22. desember 2023 nr. 2313 om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2024 gjøres følgende endringer:

  § 4 åttende ledd skal lyde:

  Fartøy med torsketråltillatelse tildeles fartøykvote på 739,1 tonn bunnlevende uer.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------------------

  Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2024 

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. desember 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686, og  forskrift 21. desember 2023 om å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2024 (deltakerforskriften) § 1 bokstav o, § 41 og § 42.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande fisk i Grønlands økonomiske sone.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområde 14 (Sydøstgrønland):

  a.  1 350 tonn torsk, hvorav 1 100 tonn må fiskes i forvaltningsområde Sydøstgrønland og 250 tonn må fiskes i forvaltningsområde Dohrn Banke.

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i NAFO område 1 (Vest-Grønland):

  1. 1 225 tonn blåkveite
  2. 55 tonn skolest

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområde 5a, 12 og 14:

  a.  1 025 tonn blåkveite
  b.  1 250 tonn bunnlevende uer 
  c.  30 tonn kveite
  d.  540 tonn brosme
  e.  190 tonn skolest
  f.  325 tonn bifangst av andre arter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande 1 700 tonn reker i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområde 5a og 14.

  § 3 Gruppekvoter

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan totalt fiske og lande inntil 850 tonn torsk i ICES statistikkområde 14 (Sydøstgrønland) og 250 tonn i forvaltningsområde Dohrn Banke. 

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 250 tonn torsk i ICES statistikkområde 14 (forvaltningsområde Sydøstgrønland)

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 500 tonn blåkveite i ICES statistikkområde 5a og 14 (Øst-Grønland).

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 525 tonn i ICES statistikkområde 5a og 14 (Øst-Grønland).

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 1 225 tonn i NAFO-område 1 (Vest-Grønland).

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 97 tonn bunnlevende uer i ICES statistikkområde 5a og 14 (Øst-Grønland).

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 1 153 tonn bunnlevende uer i ICES statistikkområde 5a og 14 (Øst-Grønland).

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 540 tonn brosme.

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 30 tonn kveite.

  § 4 Fartøykvoter

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy tildeles fartøykvote på 366,67 tonn torsk.

  Fartøy med torsketråltillatelse tildeles fartøykvote på 125 tonn torsk.

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy tildeles fartøykvote på 167,67 tonn blåkveite i ICES statistikkområde 5a og 14 (Øst-Grønland).

  Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fisket etter torsk tildeles fartøykvote på 150 tonn blåkveite i ICES statistikkområde 5a og 14 (Øst-Grønland).

  Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fisket etter blåkveite i NAFO-område 1 (Vest-Grønland)  tildeles fartøykvote på 75 tonn blåkveite i ICES statistikkområde 5a og 14 (Øst-Grønland). Fartøykvotene oppheves fra og med 1. august.

  Fartøy med torsketråltillatelse tildeles fartøykvote på 408,33 tonn i NAFO-område 1 (Vest-Grønland).

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy tildeles fartøykvote på 32,33 tonn bunnlevende uer.

  Fartøy med torsketråltillatelse tildeles fartøykvote på 739,1 tonn bunnlevende uer.

  § 5 Påmelding og tillatelse

  Fartøy med torsketråltillatelse, fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter reker i Grønlands økonomiske sone, eller som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket kan ta til.

  Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

  § 6 Tids- og områdebegrensning

  Fisket etter torsk kan bare foregå på de vilkårene og innenfor de tidsrom og områder som bestemmes av grønlandske myndigheter.

  Fisket etter blåkveite ved Vest-Grønland kan bare foregå i området sør for 64°30`N.

  § 7 Refordeling

  Fartøykvotene kan endres eller oppheves dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det.

  § 8 Stopp i fisket

  Fiskeriene vil bli stoppet når totalkvotene eller gruppekvotene er beregnet oppfisket.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2024 og gjelder til og med 31. desember 2024.

  ---------------

  IEK/EW