J-122-2023: Forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing

Gyldig fra: 01.01.2024

Forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 08.08.2023 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 39, 40, 43, 58 og 59 og forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) § 12.

   

   

   

  § 1. Formål

   

  Formålet med forskriften er å sikre bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene gjennom å gi næringen effektive verktøy til å oppfylle opplysningsplikten, tilrettelegge for effektiv kontroll med ressursuttaket, omsetning av fisk mv., samt gi et godt grunnlag for statistikk og forskning ved å sette krav til utstyr og bruken av dette for fastsettelse av fangstsammensetningen i industrilandinger.

   

  Forskriften skal bidra til å fremskaffe prøver som representerer det landede kvantum med hensyn til arts- og størrelsessammensetning.

   

   

   

  § 2. Virkeområde

   

  Forskriften gjelder for mottaksanlegg i Norge som tar imot industrifangster for produksjon av fiskemel, fiskeolje og andre produkter fremstilt av industrifangster.

   

   

   

  § 3. Definisjoner

   

  Med landing menes i denne forskriften alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy til mottaksanlegg som tar imot industrifangster for produksjon av fiskemel, fiskeolje og andre produkter fremstilt av industrifangster.

   

  Med industrifangster menes fangster til mel- og oljeproduksjon, og som ikke skal anvendes til konsum.

   

  Med prøvetrekker menes den tekniske innretningen som tar prøven ut av fiskestrømmen.

   

  Med prøvetaking menes at det gjennomføres en mekanisk operasjon der prøvetrekkeren tar prøve ut av en fiskestrøm ved landing av fangsten.

   

  Med prøvetrekkersystem menes det samlede utstyret som benyttes etter avsiling av fisken og frem til lagring av prøvene etter at disse er tatt.

   

  Med prøvetakingsresultat menes data fra prøveuttakene som fremkommer under prøvetakingen.

   

   

   

  § 4. Prøvetakingsplikt og ansvar

   

  Det skal tas fortløpende prøver av alle industrifangster som landes. Den som mottar industrifangsten er ansvarlig for at prøvetakingen gjennomføres, og at den gjennomføres i henhold til forskriften og til gjeldende prosedyre fastsatt av Fiskeridirektoratet.

   

  Dersom mottaker velger å overlate gjennomføringen av prøvetakingen til en tredjepart, skal denne være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020. Prøvetakingen skal gjennomføres i henhold til forskriften og etter gjeldende prosedyre fastsatt av Fiskeridirektoratet.

   

  Mottaker skal gi den som lander uhindret og umiddelbar adgang til hele prøvetakingsprosessen, samt mulighet til å være til stede ved bearbeidingen av prøvene. Den som lander skal i tillegg gis tilgang til prøvetakingsresultatene før landings- eller sluttseddelen fylles ut og undertegnes.

   

   

   

  § 5. Krav til prøvetrekkerens utforming og plassering

   

  Mottaksanlegg som tar imot industrifangster, skal ha prøvetrekker egnet til fastsettelse av fangstens arts- og størrelsessammensetning ved landing.

   

  Prøvetrekkeren skal utformes slik at den ved prøvetaking fra fiskestrømmen tar ut representative prøver og et kvantum på omtrent 20 kg i hvert prøveuttak.

   

  Prøvetrekkerens plassering:

   

  • Ved bruk av båndsil skal prøvetrekkeren plasseres i fallsjakten, sentrert med utgangspunkt i bredden på silebåndet før veiing. Prøvetrekkeren skal plasseres i lengderetning under silebåndet med en største avstand fra silebåndets øvre kant til toppen av prøvetrekkeren på 165 cm. Fiskestrømmen fra avsilingsbåndet skal samles og sentreres i fallsjakten ved hjelp av en sentreringsskrue. Sentreringsskruens lengde skal dekke hele avsilingsbåndets bredde.
  • Ved bruk av trommelsil og fallsjakt skal fiskestrømmen ledes til senter av fallsjakten før prøvetrekkeren. Avstanden fra der fiskestrømmen kommer inn i fallsjakten og prøvetrekkeren skal ikke overstige 100 cm.
  • Ved bruk av trommelsil uten fallsjakt, skal prøvetrekkeren være plassert og utformet slik at den sikrer representativ prøvetaking fra hele fiskestrømmen.

   

  Når prøvetrekkeren tømmes, skal hele prøven inkludert væske ledes til oppsamlingsbeholder.

   

   

   

  § 6. Krav til prøvetrekkersystemet

   

  Mottaksanlegg som tar imot industrifangster, skal ha et prøvetrekkersystem som består av prøvetrekker med styrings- og dataenhet og en oppsamlingsbeholder for prøver. Fiskeridirektoratet avgjør spørsmål om prøvetrekkersystemets egnethet.

   

  Prøvetrekkeren skal være tilkoblet og styres av en dataenhet. Styrings- og dataenheten programmeres før landing starter for antall prøver og når prøver tas. Styrings- og dataenheten skal lagre informasjon om når prøvene blir tatt. Styrings- og dataenheten skal konstrueres og sikres på en slik måte at styringsparametere og funksjoner som kan påvirke prøvetakingen ikke kan endres.

   

  Oppsamlingsbeholderen skal være konstruert slik at hele prøven inklusiv væske samles opp og gjøres tilgjengelig for bearbeiding. Oppsamlingsbeholderens størrelse skal være tilpasset antall prøver og prøvenes størrelse.

   

   

   

  § 7. Prøvens størrelse, antall prøver og prøvetakingsfrekvens

   

  Prøvetrekkeren skal ta prøver fra hele landingen.

   

  Prøvens størrelse og antall prøver fra hver landing skal angis ut fra en beregningsformel fastsatt av Fiskeridirektoratet. Beregningen skal gjøres med utgangspunkt i fartøyets melding om havneanløp og opplysningene om kvantumet som skal landes.

   

  Prøvetakingen skal baseres på tilfeldige prøver. Det skal ikke være mulig å forutsi når prøvene blir tatt. Den tilfeldige prøvetakingsfrekvensen skal legges inn i dataprogrammet som styrer prøvetrekkeren.

   

   

   

  § 8. Bearbeiding av prøver for arts- og størrelsessammensetning

   

  Det skal legges til rette for at de som gjennomfører prøvetakingen har tilfredsstillende arbeidsrom og arbeidsforhold for kvalitativ god sortering og veiing av prøvematerialet.

   

  Prøvene som tas, skal bringes til arbeidsrommet på en slik måte at ingen deler av prøvene påvirkes eller går tapt underveis.

   

  Prøvene skal sorteres på art og størrelse og deretter veies på en egnet vekt. Fiskeridirektoratet avgjør spørsmål om vektens egnethet. Vekten skal også til enhver tid være i henhold til regler gitt i eller i medhold av lov 26. januar 2007 nr. 4 om måleenheter, måling og normaltid.

   

  Prøvene skal bearbeides og prøvetakingsresultatet anvendes på hele landingen før utfylling av landings- eller sluttseddelen.

   

   

   

  § 9. Oppbevaringsplikt av prøvekvantumet

   

  Prøvekvantumet skal oppbevares og være tilgjengelig for kontrollmyndighetene frem til landings- eller sluttseddelen er fylt ut og undertegnet.

   

   

   

  § 10. Opplysninger om landingen

   

  Arts- og størrelsessammensetningen basert på resultatene av prøvetakingen fylles ut på landings- eller sluttseddelen.

   

  Dersom deler av fangsten er uidentifiserbar, så skal kvantumet av dette oppgis på landings- eller sluttseddelen som hovedfangst.

   

   

   

  § 11. Innsending av prøvetakingsresultatet

   

  Prøvetakingsresultatet fra landingen skal sendes elektronisk til salgslaget. Innsendingen av prøvetakingsresultatet skal inneholde referanse til landings- og /eller sluttseddelen med salgslag, dokumenttype og seddelnummer. Salgslagene videresender prøvetakingsresultatet i et bestemt format og avtalt frekvens til Fiskeridirektoratet.

   

   

   

  § 12. Dispensasjonsadgang

   

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften og sette vilkår for dispensasjonen. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans

   

   

   

  § 13. Bemyndigelse

   

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere krav til utstyr og bruken av dette for fastsettelse av fangstsammensetningen i industrilandinger.

   

   

   

  § 14. Tvangsmulkt

   

  For å sikre at bestemmelser som er fastsatt i eller i medhold av denne forskriften blir oppfylt, kan det ilegges tvangsmulkt i henhold til havressursloven § 58 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

   

   

   

  § 15. Overtredelsesgebyr

   

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressursloven § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

   

   

   

  § 16. Straff og inndragning

   

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 62 og § 64.

   

  Inndragning kan skje i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 65.

   

   

   

  § 17. Ikrafttredelse

   

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2024.

   

  «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»