Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-120-2024: Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2024

Erstatter: J-247-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.07.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 3. juli 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  I

  I forskrift 21. desember 2023 nr. 2290 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2024 gjøres følgende endring:

  § 7 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Kvoteenheten for små ringnotfartøy fastsettes til 2,06. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,40 fiskes i britisk sone.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2024  

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 21. desember 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. elegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sild i følgende områder i 2024:

  1. I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen og i britisk sone i ICES statistikkområde 4 og 7d.
  2. I Skagerrak, avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr til Lindesnes fyr, og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor fire nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande:

  1. Inntil 150 630 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 575 tonn til forskings- og undervisningsformål og 200 tonn til rekrutteringskvoter for fartøy i åpen kystgruppe. Av totalkvoten kan inntil 20 000 tonn fiskes i britisk sone i ICES statistikkområde 4. Av totalkvoten kan inntil 2 700 tonn fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 4 og 7d.
  2. Inntil 200 tonn sild i Skagerrak

  § 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy

  Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 119 894 tonn sild utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 15 980 tonn kan fiskes i britisk sone.

  Små ringnotfartøy kan fiske og lande inntil 7 653 tonn sild utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 1 020 tonn kan fiskes i britisk sone.

  § 4 Gruppekvote for trålfartøy

  Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 10 504 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 1 400 tonn kan fiskes i britisk sone.

  § 5 Gruppekvote for kystfartøy

  Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil 11 804 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 1 600 tonn kan fiskes i britisk sone Av dette kvantum kan:

  1. fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe fiske og lande inntil 11 654 tonn sild. 
  2. fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe fiske og lande innenfor en avsetning på 150 tonn sild.

  Av kystfartøygruppens kvote kan inntil 200 tonn fiskes i Skagerrak.

  § 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

  Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum.

  Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret.

  Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn kvantaene nevnt i andre ledd av en gruppekvote ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til andre fartøygrupper.

  Gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår som beskrevet i første og andre ledd.

  Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen

  § 7 Kvoter på fartøynivå

  Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter.

  For fartøy med ringnottillatelse legges følgende kvotefaktorer til grunn for utregning av kvoten:

  1500 hl +

  40 % av konsesjonskapasiteten fra

  0 - 4000 hl

   

  30 % av konsesjonskapasiteten fra

  fra 4000 - 6000 hl

   

  20 % av konsesjonskapasiteten fra

  fra 6000 - 10 000 hl

   

  10 % av konsesjonskapasiteten fra

  over 10 000 hl

  Kvotefaktoren blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

  For små ringnotfartøy legges fastsatt kvotefaktor per 19. november 2006 til grunn for utregning av kvoten.

  Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Kvoteenheten for fartøy med ringnottillatelse fastsettes til 2,92. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,39 fiskes i britisk sone.

  Kvoteenheten for små ringnotfartøy fastsettes til 2,06. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,40 fiskes i britisk sone.

  § 8 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

  Det enkelte fartøy kan overfiske kvoten tildelt etter § 7 med inntil 10 % i 2024. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2025. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2024, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2025. Fartøy som benyttet adgangen i 2023 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2024.

  Fartøy som i 2024 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

  Kapittel 3. Fisket i trålgruppen

  § 9 Kvoter på fartøynivå

  Fartøy med tillatelse til å fiske nordsjøsild med trål, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

  50 tonn +

  50 % av bruttotonnasje fra

  0 - 100

   

  40 % av bruttotonnasje fra

  101 - 200

   

  30 % av bruttotonnasje fra

  201 - 300

   

  20 % av bruttotonnasje fra

  301 - 400

   

  10 % av bruttotonnasje fra

  401 - 600

  Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Ved beregning av fartøyets kvotefaktor gjelder tonnasje i henhold til skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

  Kvoteenheten fastsettes til 0,88. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,12. fiskes i britisk sone.

  § 10 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

  Det enkelte fartøy kan overfiske kvoten tildelt etter § 9 med inntil 10 % i 2024. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2025. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2024, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2025. Fartøy som benyttet adgangen i 2023 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2024.

  Fartøy som i 2024 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

  § 11 Partråling

  Uten hinder av forbudet i §§ 17 og 18 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

  1. Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.
  2. Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.
  3. Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.
  4. Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.
  5. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av reguleringsåret. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  Kapittel 4. Fisket i kystfartøygruppen

  § 12 Kvoter for fartøy i lukket gruppe

  Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sild:

  Hjemmelslengde

  Kvotefaktor

  Maksimalkvote (tonn)

  Herav garantert kvote (tonn)

  Fartøy under 7,0 meter

  1

  14,6

  11,2

  Fartøy 7,0 – 7,99 meter

  2

  29

  22,3

  Fartøy 8,0 - 8,99 meter

  3

  43,6

  33,5

  Fartøy 9,0 – 9,99 meter

  4

  58,1

  44,7

  Fartøy 10,0 – 10,99 meter

  5

  72,7

  55,9

  Fartøy 11,0 – 11,99 meter

  6

  87,1

  67

  Fartøy 12,0 – 12,99 meter

  7

  101,7

  78,2

  Fartøy 13,0 – 13,99 meter

  8

  116,2

  89,4

  Fartøy 14,0 – 14,99 meter

  9

  130,7

  100,5

  Fartøy 15,0 – 15,99 meter

  10

  145,2

  111,7

  Fartøy 16,0 – 16,99 meter

  11

  159,8

  122,9

  Fartøy 17,0 – 17,99 meter

  12

  174,2

  134

  Fartøy 18,0 – 18,99 meter

  13

  188,8

  145,2

  Fartøy 19,0 – 19,99 meter

  14

  203,3

  156,4

  Fartøy 20,0 – 20,99 meter

  15

  217,9

  167,6

  Fartøy 21,0 – 21,35 meter

  16

  232,3

  178,7

  Av kvoten etter første ledd kan en maksimalkvote på 120 tonn fiskes i britisk sone.

  Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. Kvoteenheten for maksimalkvoten er fastsatt til 14,6 tonn. Ved en eventuell stopp i fisket i lukket gruppe kan det enkelte fartøy likevel fortsette fisket innenfor en kvoteenhet fastsatt til 11,2 tonn.

  § 13 Kvoter for fartøy i åpen gruppe

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande en fartøykvote på inntil 12 tonn sild.

  Fartøy som er tildelt rekrutteringskvote i medhold av rekrutteringskvotebonusordningen kan fiske og lande en fartøykvote (garantert) på 45 tonn.

  § 14 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

  Etter at kvoten som tildeles etter § 12 er utnyttet, kan det enkelte fartøy overfiske kvoten med inntil 10 % av fartøyets garanterte kvote i 2024. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2025. Fartøy som benyttet adgangen i 2023 blir belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2024.

  § 15 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

  Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret største lengde, får kvoten beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2002, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

  Kapittel 5. Fellesbestemmelser

  § 16 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 17 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås.

  Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst.

  § 18 Bifangst

  Det er ikke tillatt å ha bifangst av sild i Nordsjøen og Skagerrak ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote, eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter sild.

  I fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål er det ikke tillatt med mer enn
  10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing, selv om bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote. 

  For fartøy uten adgang til å delta i fisket etter sild er det begrensninger på bifangst av sild i følgende fiskerier:

  • I fisket etter hestmakrell er det ikke tillatt med mer enn 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.
  • I fisket etter havbrisling er det ikke tillatt med mer enn 10 % sild i vekt ved landing.

  § 19 Avkortning av kvote ved dumping og neddrepning

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 20 Meldeplikt ved sprenging av not

  Fartøy som fisker med not skal ved notsprenging melde fra på eget skjema til Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

  § 21 Fisket etter agn

  Fiskere som er ført i fiskermanntallet kan bruke not i fisket etter agn til eget forbruk med merkeregistrert fartøy som har under 500 m3 lasteromsvolum. Omsetning av fangsten er forbudt.

  § 22 Geografiske sperreområder og avregning av kvote

  I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene.

  Unntak fra forbudet i første ledd kan fremkomme i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2024.

  Sild som fiskes innenfor grunnlinjene i området mellom 62°N og 61°N i perioden 1. januar til 15. februar skal avregnes kvoten for norsk vårgytende sild.

  § 23 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten og gruppekvotene er beregnet oppfisket.

  Kapittel 6. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 24 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 25 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 26 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2024 og gjelder til og med 31. desember 2024.

  ----------

  AH/EW