Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-12-2023: Forskrift om fangstsertifikat mv.

Erstatter: J-195-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.02.2023

Forskrift om endring i forskrift om fangstsertifikat mv.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. januar 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 40, 41, 48, 52, 53, 56, 58, 59 og 67, og forskrift om fangstsertifikat mv. § 9.

  I

  I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 18. desember 2009 nr. 1693 om fangstsertifikat mv. gjøres følgende endringer:

  § 8 andre ledd (endret) skal lyde:

  Dersom vilkår fastsatt i denne forskrift ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet fastsette tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. februar 2023.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------------------

  Forskrift om fangstsertifikat mv.

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 18. desember 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 40, 41, 48, 52, 53, 56, 58, 59 og 67.

  § 1   Formål

  Denne forskrift skal bidra til å sikre at fisk og fiskevarer som omsettes ikke er fanget eller omsatt i strid med bestemmelser i eller i medhold av norsk lov.

  § 2   Definisjoner

  I denne forskrift menes med

  -    eksportør: eksportør av fisk og fiskevarer som er registrert i henhold til
       bestemmelser gitt i eller i medhold av lov 27. april 1990 nr. 9 om
       regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.
  -    salgslag: salgslag som er godkjent i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om
       førstehandsomsetning   av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 4.
  -    norskfanget fisk: fisk mv., inkludert deler, produkter og biprodukter av slik fisk,
       fanget av norsk fartøy, og omsatt gjennom salgslaget og omfattet av salgslagets
       omsetningsrett, jf. forskrift 30. april 2010 nr. 641 om omsetning i første hand av
       viltlevande marine ressursar.
  -    fangstsertifikat: dokument som kobler opplysninger om landinger av fisk mv.
        til et vareparti.
  -     lagererklæring: erklæring av at fisk mv. fanget av fartøy som ikke er norsk,
        bare er lagret og ikke bearbeidet i Norge. Innfrysing regnes ikke som
        bearbeiding.
  -     produsenterklæring: erklæring fra produsent vedrørende produksjonen av
        fisk mv. fanget av fartøy som ikke er norsk.

  § 3     Utstedelse og godkjenning av fangstsertifikat, lagererklæring og produsenterklæring

  Salgslagene kan utstede og godkjenne norske fangstsertifikater til eksportør for partier som består av norskfanget fisk.

  For partier av fisk og fiskeprodukter som består av fisk mv. som ikke er norskfanget, kan salgslagene utstede og godkjenne lagererklæring til eksportør.

  For partier av fisk og fiskeprodukter som består av fisk mv. som ikke er norskfanget, kan salgslagene videre godkjenne produsenterklæring avgitt av produsent. Salgslaget formidler godkjent erklæring til eksportør.

  Salgslaget skal formidle kopi av godkjente fangstsertifikat, lager- og produsenterklæringer til Fiskeridirektoratet.

  Fangstsertifikat kan ikke utstedes dersom fisker og mottaker/kjøper i første hånd på
  landings-/omsetningstidspunktet har unnlatt å oppgi alle opplysninger på landings-/sluttseddel som skal påføres sertifikatet.

  Dersom krav til dokumentasjon som nevnt § 4 ikke finnes eller ikke er tilfredsstillende kan produsent ikke få godkjent produsenterklæring, og eksportør kan ikke få utstedet og godkjent fangstsertifikat og lagererklæring eller få formidlet godkjent produsenterklæring.

  Fangstsertifikat og lagererklæring kan utstedes og godkjennes elektronisk. Produsenterklæring kan avgis elektronisk av produsent og godkjennes elektronisk av salgslag.

  § 4       Krav til dokumentasjon fra eksportør og produsent som får utstedet og godkjent fangstsertifikat, lagererklæring og produsenterklæring

  Eksportør som rekvirerer fangstsertifikat plikter å kunne dokumentere, for hvert enkelt vareparti som eksporteres, samtlige landinger fisk og fiskeproduktene stammer fra, med referanse til angjeldende sluttsedler.

  Eksportør som rekvirerer lagererklæring plikter å kunne dokumentere
  - samtlige fangstsertifikater som er knyttet til fisk og fiskeprodukter i det varepartiet som skal eksporteres,
  - at fisk og fiskeprodukter som inngår i det varepartiet som skal eksporteres ikke er bearbeidet i Norge,
  - når og hvor fisk og fiskeproduktene ble losset ved ankomst til Norge,
  - hvilket transportmiddel som ble brukt ved ankomst til Norge,
  - hvor fisk og fiskeproduktene har vært lagret,
  - i hvilken tilstand fisk og fiskeproduktene ble lagret,
  - når og hvor fisk og fiskeproduktene lastes opp for eksport, samt
  - hvilket transportmiddel som benyttes ved eksport.

  Produsenter som rekvirerer godkjenning av produsenterklæring plikter å kunne dokumentere
  - samtlige fangstsertifikater som er knyttet til fisk og fiskeprodukter i det varepartiet som skal eksporteres, samt
  - hvor mye råstoff fra hvert av disse fangstsertifikatene som er medgått i produksjonen av eksportpartiet.

  Eksportør plikter å kunne dokumentere opplysninger om vareparti som skal eksporteres. Dokumentasjon skal omfatte beskrivelse

  - produkttype
  - produktvekt
  - forsendelsesdato
  - importørs navn og adresse, samt
  - navn på land der varen skal importeres.

  Eksportør skal besørge at nummer på fangstsertifikat samt nummer på eventuelle lagererklæringer og/eller produsenterklæringer oppgis på tolldeklarasjonen ved eksport (rubrikk 44).

  Dokumentasjon som nevnt i denne forskrift skal eksportør og produsent oppbevare sammen med fangstsertifikatet, lagererklæringen eller produsenterklæringen, tilgjengelig hos seg, i minst 5 år.

  § 5       Særskilte krav for produsenter av saltfisk, tørrfisk og klippfisk som får utstedet og godkjent fangstsertifikat, lagererklæring og produsenterklæring

  Produsenter  av saltfisk, tørrfisk og klippfisk plikter å avgrense produksjonen i passende tidsintervaller som sikrer korrekt dokumentasjon, jf.§ 4, første ledd. Tidsintervaller skal ikke gå over et skifte i kalenderår.

  Avgrensningen i tidsintervaller skal kunne dokumenteres. Reglene i § 3, femte og sjette ledd og § 4, sjette ledd gjelder tilsvarende.

  § 6       Direkte landing eller omlasting i utenlandsk havn

  Norske fartøy som trenger fangstsertifikat ved anløp eller landing i utenlandsk havn kan sende melding til det angjeldende salgslag. Meldingen må da inneholde opplysninger om
  - fartøyets navn, fiskerimerke og kjenningssignal
  - anløpshavn
  - tidspunkt for ankomst
  - opplysninger om all fangst som skal landes eller omlastes, angitt med art, produkttilstand, produktvekt og fangstområde.

  § 7   Saksbehandling og registrering

  Utstedelse av dokumenter som nevnt i denne forskrift er å regne som enkeltvedtak.

  I tillegg til vedkommende salgslag kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak i medhold av § 3, sjette ledd.

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans for vedtak truffet i medhold av denne forskrift.

  Fiskeridirektoratet og salgslagene kan opprette register for å oppfylle formålet med denne forskrift.

  § 8   Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 62, § 63 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  Dersom vilkår fastsatt i denne forskrift ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet fastsette tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr.

  § 9    Delegering

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en korrekt og hensiktsmessig gjennomføring av utstedelse og godkjenning av fangstsertifikater mv.

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

  ---------------

  JHR/EW