J-119-2023: Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2023-2024

Erstatter: J-93-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.07.2023

Gyldig til: 31.07.2024

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2023-2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. juli 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  I

  I forskrift av 14. juni 2023 nr. 861 om regulering av fisket etter brisling i 2023-2024 gjøres følgende endringer: 

  § 2 andre ledd (nytt) skal lyde:

  Uten hinder av forbudet i § 1, kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske og lande kystbrisling i Skagerrak i 2023. Fangsten avregnes kvantumet på 1 971 tonn i avtalen mellom EU og Norge. 

  II

  Forskriften trer i kraft straks

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2023-2024

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. juni 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:

  1. I ICES’ statistikkområde 4 i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde 4 vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
  2. I ICES’ statistikkområde 3a i Norges territorialfarvann og i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

  § 2 Gruppekvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen.

  Uten hinder av forbudet i § 1, kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske og lande kystbrisling i Skagerrak i 2023. Fangsten avregnes kvantumet på 1 971 tonn i avtalen mellom EU og Norge. 

  Kapittel 2. Fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

  § 3 Fredningsperiode i havbrislingfisket

  Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 31. juli.

  § 4 Påmelding til fisket

  Fartøy som etter identitetsnummeret til fartøyets spesielle tillatelse (konsesjon) ikke er på trekningslisten for utseilingsrekkefølge i sesongen 2020-2021, må påmeldes skriftlig for deltakelse i fisket for sesongen 2023-2024. Påmelding må være mottatt hos Norges Sildesalgslag innen tirsdag 20. juni 2023 kl. 23.59. Påmeldingen til salg@sildelaget.no skal inneholde identitetsnummeret og fartøyets navn, registreringsmerke og radiokallesignal.

  Fartøy som etter identitetsnummeret er på trekningslisten for sesongen 2020-2021 anses uten videre å være påmeldt.

  § 5 Utseilingsrekkefølge

  Utseilingsrekkefølgen avgjøres på grunnlag av trekningslisten for utseilingen i sesongen 2020-2021. Fartøy som ikke fikk tilbud om utseiling før 1. desember 2020 og som heller ikke fisket mer enn 250 tonn havbrisling plasseres øverst på listen for sesongen 2023-2024. Nypåmeldte fartøy plasseres nederst på listen. Utseilingsrekkefølgen mellom nypåmeldte fartøy avgjøres ved loddtrekning som gjennomføres av Fiskeridirektoratet etter påmeldingsfristens utløp. Grunnlaget for å delta er identitetsnummeret til det enkelte fartøyets spesielle tillatelse (ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse), slik det er registrert i Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister.

  Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og administrerer utseilingen. Fartøy som har fått utseiling skal rapportere utseiling til Norges Sildesalgslag, og deretter daglig kl 12 om fangst siden siste melding.

  Utseilingsrekkefølgen gjelder fra og med 1. august til og med 30. november 2023. Fartøy som ikke får tilbud om utseiling før 1. desember 2023 og som heller ikke fisker mer enn 250 tonn havbrisling i sesongen 2023 -2024 plasseres øverst på listen for sesongen 2024-2025.

  § 6 Siste utseilingsfrist

  Fartøy som har fått adgang til utseiling av Norges Sildesalgslag, må ha tatt utseiling senest 30. november 2023 kl. 23.59. Maksimalkvoten bortfaller for fartøy som ikke har tatt utseiling innen fristen. Etter 30. november kan Norges sildesalgslag gi utseilingsadgang til fartøy som melder seg. Prioritering skjer på grunnlag av trekningslisten som følger av § 5. Fra adgang er gitt  har rederiet en frist på 24 timer til å takke ja til utseiling og en frist på 72 timer til å ta utseiling. Dersom fristene ikke overholdes gir Norges sildsalgslag adgang til neste fartøy på listen.

  § 7 Maksimalkvote ved fiske i EU-sonen

  Maksimalkvoten for fartøy ved fiske i EU-sonen er 550 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten.  

  Kapittel 3. Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen

  § 8 Fredningstid for kystbrisling

  I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det forbudt å fiske kystbrisling.

  Fiskeridirektoratet kan for hele eller deler av kysten eller avgrensede områder, gjøre unntak fra fredningstiden for kystbrisling, så som når avtaksmessige hensyn gjør det forsvarlig. Når biologiske eller innblandingsmessige hensyn tilsier det, kan Fiskeridirektoratet forlenge fredningstiden. Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag i samsvar med praksis tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs. 60 % over 11 cm.

  Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag før fredningstidens opphør gjennomføre et begrenset prøvefiske.

  § 9 Adgang til å delta

  Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges territorialfarvann med de begrensninger som følger av §10. 

  § 10 Områdekvoter og forbud

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-36 (Nordfjord). 

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-39 (Sognefjorden).

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv).

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjon 07-26 og 07-27 (Trondheimsfjorden).

  Forbud etter denne paragraf er ikke til hinder for at vedkommende salgslag kan tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm, i samsvar med praksisen i fredningstiden.

  Fartøy som skal delta i fisket etter kystbrisling må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste senest 48 timer før utseiling. Melding sendes på e-post til

  Kapittel 4. Fellesbestemmelser

  § 11 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvote er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel 5. Straff og ikrafttredelse

  § 12 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. juli 2024. Samtidig oppheves forskrift 25.08.2022 nr. 1492 om regulering av fisket etter brisling i 2022-2023.

  ----------------------

  NWA/EW