Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-114-2024: Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2024-2025

Erstatter: J-109-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.07.2024

Gyldig til: 31.07.2025

Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2024-2025

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. juni 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:

  1. I ICES’ statistikkområde 4 i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde 4 vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
  2. I ICES’ statistikkområde 3a i Norges territorialfarvann og i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

  § 2 Gruppekvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1, kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske og lande kystbrisling i Skagerrak i 2024. Fangsten avregnes kvantumet på 1 034 tonn i avtalen mellom EU og Norge

  Kapittel 2. Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen

  § 3 Fredningstid for kystbrisling

  I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det forbudt å fiske kystbrisling.

  Fiskeridirektoratet kan for hele eller deler av kysten eller avgrensede områder, gjøre unntak fra fredningstiden for kystbrisling når biologiske og avtaksmessige hensyn gjør det forsvarlig. Når biologiske hensyn tilsier det, kan Fiskeridirektoratet forlenge fredningstiden. Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag i samsvar med praksis tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs. 60 % over 11 cm.

  Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag før fredningstidens opphør gjennomføre et begrenset prøvefiske.

  § 4 Adgang til å delta

  Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges territorialfarvann med de begrensninger som følger av § 5. 

  § 5 Forbud

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-36 (Nordfjord). 

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-39 (Sognefjorden).

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv).

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjon 07-26 og 07-27 (Trondheimsfjorden).

  Forbud etter denne paragraf er ikke til hinder for at vedkommende salgslag kan tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm, i samsvar med praksisen i fredningstiden.

  Fartøy som skal delta i fisket etter kystbrisling må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste senest 48 timer før utseiling. Melding sendes på e-post til

  Kapittel 3. Fellesbestemmelser

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvote er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel 4. Straff og ikrafttredelse

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2024 og gjelder til og med 31. juli 2025. Samtidig oppheves forskrift 14.06.2023 nr. 861 om regulering av fisket etter brisling i 2023-2024.

  -----------------------

  NWA/EW